MissionHouse

stichting foundation Mission House of The Gambia
Van vakantie tot hulp/ from holiday to aid

from the board

Jaarvergadering 2019

                                                                                                                                  

                

Jaarverslag stichting foundation MissionHouse(of The Gambia) 2018

 

Het ziekenhuis “ The Specialist Hospital Helping Hands”is op 17 november 2018 in gebruik genomen.

Dit is werkelijk het belangrijkste feit in 2018. Na jaren van fondsen werven en communicatie met Dare Ogunlusi is het doel van onze inspanningen bereikt.

De zwager van Dare Ogunlusi, Bola Osasanja , heeft de officiële opening verricht.

De staf van het ziekenhuis bestaat uit een gepensioneerde verpleegster, die tevens optreedt als manager van het ziekenhuis; een inwonend arts, een security medewerker en 1 conciërge en Dare zelf, aangevuld met verpleegsters in opleiding.

In 2018 werd enige aanvragen gedaan. De aanvraag bij het Meerlandenfonds werd afgewezen. De aanvragen bij OSA en het PCI in Kudelstaart werden gehonoreerd.

Tevens werd geld ontvangen bij het 50-jarige huwelijk van Stef en Willy.

Er werd ook weer een kerstkaartenactie gehouden in Groet en in Kudelstaart waarbij aangetekend moet worden dat de PCI van Groet ook weer een bedrag beschikbaar stelde.

Dare is in 2018 vooral bezig geweest om apparaten voor zijn ziekenhuis aan te schaffen en met de inrichting van het ziekenhuis. Door goed onderhandelen met de Nederlandse stichting Medic werden de operatietafel en de 2 echoapparaten voor een gering bedrag gekocht; daarentegen was het vervoer per vliegtuig een behoorlijke financiële aderlating. Deze pakte toch goed uit, omdat na inklaring bij de douane de kosten daarvoor drastisch werden opgeschroefd.

Andere apparaten die werden aangeschaft waren een anesthesie-apparaat, een röntgenapparaat, een autoclaaf  en enige kleinere apparaten als een wasmachine, een koelkast en een benzine-generator.

Van alle aangeschafte apparatuur en de inrichting zijn steeds foto’s ontvangen.

Voor de aanvragen is publicatie verplicht en daarvoor werden steeds persberichten naar De Nieuwe Meerbode gezonden. Deze werden alle gepubliceerd.

Stef en Wim zijn beiden naar de Partin-dag geweest in Hilversum. Een zeer inspirerende dag.

In oktober moest onze stichting weer acte de presence geven op de presentatieavond van OSA. Tijdens deze presentatie voerde Wim namens onze stichting het woord.

 

Naast de subsidieverstrekkers moeten we natuurlijk ook onze vaste donateurs hartelijk bedanken voor hun niet aflatende financiële steun.

 

Op 16 december ontvingen wij een rapport van Dare over de voortgang van het project, de verwachtingen en de zaken die nog nodig zijn.

Een financieel rapport zou volgen in het eerste deel van januari 2019.

 

Van alle gebeurtenissen werd steeds verslag gedaan op de website en de facebook-pagina van de stichting.

Ook werden de gegevens voor het CBF geactualiseerd.

 

 

 

 

 
 

Vastgesteld en goedgekeurd 

Te Kudelstaart

d.d. 15 maart 20192019

Begin januari 2019 is er een aanvraag voor subsidie gedaan bij stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer, zie hieronder:
Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer 
Postbus 388
1430 AJ Aalsmeer
www.osa-aalsmeer.nl
TRIODOS-banknummer: 19.85.19.672  t.n.v. OSA te Aalsmeer

       
AANVRAAGFORMULIER

U wordt verzocht alle vragen beknopt te beantwoorden in de daarvoor aangegeven ruimte opdat een beoordeling van het project mogelijk is.

1. GEGEVENS AANVRAGENDE ORGANISATIE
Naam aanvrager of
aanvragende organisatie
stichting(foundation MissionHouse of The Gambia) MissionHouse

Sint Janstraat 18

1433HV
Datum aanvraag 3 augustus 2018
Bank/gironummer organisatie:  NL98 INGB 0004201848 
t.n.v.:sticht found Mission House of The Gambia
Doelstelling en beschrijving aanvragende organisatie:2. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT IN HET ONTWIKKELINGSLAND + de relatie, die u er mee heeft
Land en plaats:
Nigeria, Ado Ekiti

Naam organisatie in het ontwikkelings-land: Health foundation Global services Nigeria limited

Beschrijving relatie/voorgeschiedenis/samenhang met plaatselijke of landelijke organisatie:
S.J.Holling is gepensioneerd leerkracht. Na reizen naar Gambia en Nigeria heeft hij stichting Mission House opgericht. Na eerst werkzaam te zijn geweest in Gambia is de stichting nu bezig gelden te verwerven voor een ziekenhuis in Ado Ekiti, Nigeria in samenwerking met de Nigeriaanse artsen Dr.Dare en Gbemi Ogunlusi. Samen met hem is in Nigeria de organisatie `Health foundation Global Services Limited opgericht waar ook Stef Holling lid van het bestuur is.

Doelstellingen korte termijn van het project:
Geld inzamelen om het ziekenhuis in Ado Ekiti in te richten.
Doelstellingen lange termijn van het project:
Goede directe medische hulp mogelijk maken voor arme mensen rond het ziekenhuis zonder direct  financiele offers te vragen. Door voorbeeldfunctie en het lesgeven van Dr.Ogunlusi aan de universiteit medische zorg beter toegankelijk maken voor minst bedeelden.  Dr. Ogunlusi heeft een aanstelling aan de universiteit van Ado Ekiti en vervult deze functie vanaf november 2015.Doelgroep project en betrokkenheid van de doelgroep in het ontwikkelingsland of in het Midden- dan wel Oost-Europese land (geen landen aangesloten bij de Europese Unie): Minderbedeelden , vooral vrouwen en  kinderen
Is er overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten ter plaatse en de doelgroep over de uitvoering en organisatie van het project? Ja


Planning van het project (o.a. wanneer start het, wanneer is het afgerond?):

Het project startte in 2013 met de bouw van de muren van het ziekenhuis. De volgende fase was de bouw van het dak afgerond in november 2014. De bouw is in 2018 afgerond. Nu wordt geld ingezameld voor de inrichting van het ziekenhuis dat op 17 november 2018 de deuren heeft geopend. De eerste patiënten zijn behandeld, waaronder een zwangere vrouw met diabetes. In de komende week staan 3 operaties gepland.
In 2019 zullen nog een aantal voorzieningen moeten worden gerealiseerd


Projectactiviteiten (eventueel tekeningen als bijlage toevoegen):
-    vrijstellen van gewas en egaliseren van het bouwterrein (gereed november 2012)
-    fundering (gereed eind 2012 begin 2013)
-    opbouw van de muren in ruwbouw (gereed half 2013)
-    bouw van het dak (oktober/november 2014
-    Afbouw( gestart eind 2015) afhankelijk van de verworven gelden
-    Aankoop medische apparatuur 2017/2018
-    In gebruik nemen van het ziekenhuis 17-11-2018
-    Aanschaf voorzieningen om het ziekenhuis volledig te laten functioneren, zie begrorting

Wie zijn verantwoordelijk voor de verdere exploitatie van het project na afronding, wie draagt de kosten hiervoor, welke eventuele toezeggingen zijn hiervoor:

Het bestuur van de plaatselijke foundation is financieel aansprakelijk.
Een gepensioneerd verpleegkundige is aangesteld als directeur van het ziekenhuis.
Een inwonend arts is 24/7 inzetbaar.

Geef expliciet de relatie met de Aalsmeerse gemeente, organisatie en burgers weer:

Stef en Willy Holling zijn ingezetenen van Aalsmeer. Stef is werkzaam geweest op de Jozefschool. Hij is als vrijwilliger werkzaam in verschillende functies in Aalsmeer. Willy zet zich in als secretaris van de stichting, Stef is voorzitter. Willy maakt en verkoopt kerstkaarten voor de stichting in aalsmeer en Kudelstaart.3. VOORLICHTINGS- EN BEWUSTWORDINGSACTIVITEITEN IN AALSMEER
Gedetailleerd overzicht van de voorlichtings- en bewustwordings-activiteiten die u van plan bent (in Aalsmeer) te gaan ondernemen:

-    Kerstkaartverkoop in de parochiekerk Sint jan Geboorte en in De Spil te Kudelstaart op zondagen 18,25 november, 2 en 9 december 2018
-    bekendmaking op de website en facebookpagina van de stichting
-    persbericht in Nieuwe Meerbode
-    mededeling in de kerk Sint Jan Geboorte op diverse zondagen in december 2018 en in De Spil
-    Vrienden, bekenden en familie gedurende het 50-jarig huwelijksfeest d.d. 26-05-2018
-    Mond-op-mondreclame

Welke groepen van de Aalsmeerse bevolking  probeert u in het bijzonder met uw activiteiten te bereiken?
Kerkbezoekers van de parochiekerk Sint Jan Geboorte en van De Spil
Verder iedereen die de plaatselijke bladen leest en/of wil luisteren naar het verhaal van Stef en Willy Holling

Wanneer starten de voorlichtings- en inzamelingsactiviteiten en over welke periode strekken zij zich uit?
Graag stukken bijsluiten als publicatie is gestart.

De voorlichting heeft plaats gevonden via mededelingen in de parochiekerk St. Jan Geboorte te Kudelstaart en de Spil vanaf begin november
Via de Nieuwe Meerbode
Zie bijlagenHoe wordt de Aalsmeerse bevolking gedurende de looptijd van het project in het ontwikkelingsland over de voortgang ervan geïnformeerd?

website stichting MissionHouse, facebook van de stichting en de plaatselijke pers en in de kerkbladen


4. Begroting en dekkingsplan:   
Beschrijving van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het project (personeel, materieel, transport, etc.):
Voor de afronding van het project zijn nog de volgende zaken  nodig. Zie bijgevoegde begroting bijlage 1
Begroting van de kosten, graag zo gedetailleerd mogelijk  Bijlage 1
Hoe worden de projectkosten gefinancierd (door aanvragers en/of Nederlandse organisaties)?
De projectkosten worden deels door de initiatiefnemer Dr.Ogunlusi gefinancierd (door beschikbaar stellen van zijn land in Nigeria en acties met name in de VS en op St.Lucia waar zijn vrouw en kinderen woonachtig zijn)) door subsidie van stichting MissionHouse mede mogelijk gemaakt door donaties van particulieren,, OSA en PCI St.Jan Geboorte,


De grond (particulier eigendom van Dr.Ogunlusi en zijn vrouw) is gratis beschikbaar gesteld, de begeleiding van het project ter plaatse is geheel gratis. Medische instrumenten zijn vanuit de VS gedoneerd. De inrichting van het ziekenhuis wordt via aankopen in Nigeria stapsgewijs afgerond. Gekocht zijn reeds: bedden, steriliseerapparaat. , operatietafel, echoapparaten, generator.


 Opbrengst kerstkaartverkoop  in Aalsmeer €920,- Bijdrage PCI Kudelstaart €500,-   Donaties en giften 01-06-2018 t/m 31-12-2018 €3690  (ING-bank)Zie bijlage
(Dit bedrag kan verdubbeld worden tot een maximum van € 2500,-).


Gevraagde bijdrage (subsidie) OSA (gemeente Aalsmeer):
€2500,-

5. Opmerkingen, ondertekening:   
Opmerkingen, aanvullingen:
1.    In de bijlagen vindt U afschrijvingen buitenland van totaal €5.000,- naar de euro-rekening in Londen die gebruikt wordt om overschrijvingskosten van de bank zo laag mogelijk te houden. Bovendien is een bedrag van € 1100,- contant meegenomen en overhandigd tijdens onze kerstvakantie.
2.    Ook is er een brief van doctor Dare Ogunlusi waarin hij de stand van zaken beschrijft en aangeeft dat 2 zaken erg noodzakelijk zijn; een diesel-agregaat en de loodbescherming voor het röntgen-apperaat.
3.    Er zijn 3 bijlagen bijgevoegd met publicaties
4.    Er is  1 bijlage bijgevoegd met betalingen buitenland
5.    Er zijn 2 bijlagen bijgevoegd met ontvangen giften en donaties
6.    Zoals in de brief van doctor Ogunlusi staat, zal het ziekenhuis zelfvoorzienend moeten worden. Dit is waarschijnlijk de laatste aanvraag voor subsidie die door onze stichting gedaan zal worden. Wij gaan wel door met het inzamelen van geld en de kerstkaartenactie. Indien nodig willen we de mogelijkheid open houden een aanvraag in de toekomst te mogen doen.

Ondertekening:   
Stef Holling    Heeft u deze aanvraag ook ingediend bij  Wilde Ganzen of dergelijke organisatie? Zo ja, welke?
nee
   
Datum:3 augustus 2018    Handtekening: verstuurd zonder handtekening via e-mail
Naam:
Stef Holling

 

Jaarvergadering 2018


d.d. 9 februari 2018

Jaarverslag stichting foundation MissionHouse(of The Gambia) 2017

Wederom danken we alle subsidiegevers en donateurs. Zonder hun steun zouden we weinig kunnen uitrichten in Nigeria.
Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door de realisatie van het ziekenhuis Helping Hands (HH) in Ado Ekiti, Nigeria, het gebouw is prachtig geworden.
Het ziekenhuis is wat betreft de bouw klaar. Het geheel is van binnen en buiten geschilderd. Waterbronnen zijn aangeboord, zonnepanelen worden geplaatst wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen. Ook werden reeds enige apparaten voor het ziekenhuis gekocht waaronder een steriliseermachine.
Dr.Dare werkt als hoofd van de Eerste Hulpafdeling en orthopedisch chirurg aan het universiteitsziekenhuis en als docent aan de universiteit van Ado. Hij leidt studenten en coassistenten op als Eerste hulp arts. We hebben vrijwel dagelijks contact via whats-app. Dr.Dare stuurt regelmatig foto’s die ook geplaatst worden op de website en de facebookpagina van onze stichting. Hij steunt de bouw ook zelf met het salaris wat hij in Nigeria verdient.
In 2017 zijn verschillende pogingen ondernomen sponsors te interesseren voor onze stichting. Er werden in ieder geval 2 aanvragen afgewezen. Er werden ook nog aanvragen gedaan bij het Meerlandenfonds en de Dr. Hofsteestichting. De laatste werd gehonoreerd met een bedrag van €2.000,-
Er is actie gevoerd in 2017. Onze secretaris, Willy Holling, heeft in navolging van haar zussen Thea, Ina en Agnes, kerstkaarten gemaakt en verkocht.  Thea verkocht ze in haar parochie in Groet, Willy verkocht ze samen met Thea in de parochiekerk van Kudelstaart en samen met Stef in De Spil, kerk van de Samen op Weg Gemeente in Kudelstaart. Opgemerkt dient te worden dat de diaconie van de SOW uit eigen beweging een bedrag van €250,- naar de stichting overmaakte.
Samen met de opbrengst die Thea genereerde in haar parochie, een gift van het PCI van de parochie in Groet en de PCI van Kudelstaart en donaties door het jaar kon een aanvraag tot verdubbeling bij OSA ingediend worden, welke het maximale bedrag van €2500,- uitkeerde.
De eerste woensdag van oktober hield OSA een presentatieavond. Omdat onze stichting in 2016 in aanmerking kwam voor subsidie door OSA werd ons gevraagd acte de presence te geven op de presentatieavond. Dit deden we door middel van een presentatietafel. Willy deed het woord tijdens de interviewronde die deze avond kenmerkte.
Via Thea Pinkse ontving de stichting een groot aantal postzegelalbums, die voor de stichting verkocht mochten worden. Dit gebeurde op een postzegelveiling n het voorjaar van 2017.
Voor de verschillende aanvragen werd contact gezocht met de Nieuwe Meerbode, die steeds berichten en foto’s publiceerde. Bovendien werd de website en de facebookpagina bijgehouden.
Eind juni zijn Willy en Stef in Nigeria geweest en hebben het ziekenhuis bezocht.  Ze konden een bedrag van €3000,- en 24 lakensets overhandigen. Ze waren onder de indruk van de inzet van Dr.Dare Ogunlusi in zeer moeilijke omstandigheden. Zijn salaris werd lange tijd niet uitbetaald. Bij de bouw werd hij ook bedrogen bij de aanleg van buizen. Met grote moeite heeft hij dit kunnen herstellen. Hij heeft diverse keren overwogen te stoppen, maar door de steun van zijn thuisfront en de niet aflatende steun uit Nederland, gaat hij door. Zijn inzet is voor ons weer een stimulans om door te gaan.
We zullen ons in het komend jaar 2018 weer vooral richten op het verkrijgen van subsidie(s) voor de inrichting van het ziekenhuis.  Nu het geld voor een operatietafel bijeen is gebracht, richten we ons op het verkrijgen van geld voor een röntgenapparaat en inrichting van een laboratorium. Dr. Dare verwacht het ziekenhuis in de eerste helft van 2018 in gebruik te nemen .
 
                                                    2018

Vastgesteld en goedgekeurd 
Te Kudelstaart
d.d. 9 februari 2018


Jaarvergadering 2017


d.d. 10 februari 2017


Notulen jaarvergadering stichting foundation MissionHouse (of The Gambia)


 1. Opening en welkom door de voorzitter

De voorzitter heet alle bestuursleden welkom en opent de vergadering

 1. Notulen jaarvergadering 2016

We hebben erkenningscertificaat van het CBF ontvangen en mogen het CBF-logo voeren. We zullen de stukken die voor erkenning nodig zijn aan het CBF sturen en op de website plaatsen.

We zijn lid geworden van Partin, stichting ten behoeve van kleine goede doelen organisaties, zoals onze stichting.

De notulen worden goedgekeurd

 1. Verslag van de penningmeester. De financiën worden goedgekeurd. De penningmeester wordt bedankt.

N.a.v. -het financieel verslag: we hebben veel geld naar Nigeria kunnen overmaken.

- Er is geboord naar water, maar dat is nog niet aangetroffen.

- We gaan niet samenwerken met de stichting uit de VS, kosten van eigen bijdrage en vervoer is te hoog. Materialen zullen gefaseerd in Nigeria worden aangeschaft.

- Dare heeft aangegeven bezig te zijn met een businessplan. Zodra dat klaar is gaat Stef bij een aantal stichtingen weer aanvragen doen. Peter geeft aan dit niet voor juni/juli te doen.

-Dare geeft van zijn salaris Nigeria ook zelf voor het ziekenhuis.

4. Jaarverslag 2016. Wordt goedgekeurd en vastgesteld

5. Te ontplooien activiteiten:

- Willy gaat in 2017 ook kerstkaarten verkopen

- Peter en Wim gaan bij eigen huisarts na of er mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van materialen.

- Dare zal worden gevraagd wat hij aan apparatuur nodig heeft in het ziekenhuis.

6.  Activiteitenplan:

- Willy en Stef gaan eind juni naar Nigeria

- Dare businessplan vragen door Stef

- Huisartsen om steun vragen, Peter en Wim

- Kerstkaarten maken en verkopen Willy

- Website bijhouden Stef

- Aanvragen doen Stef

7. Rondvraag

- Officiële opening ziekenhuis als Willy en Stef er zijn? Stichting bestaat dan 12 ½ jaar

- Skype verbinding tussen ons en OSA?Jaarverslag stichting foundation MissionHouse(of The Gambia) 2016

Wederom danken we alle subsidiegevers en donateurs. Zonder hun steun zouden we weinig kunnen uitrichten in Nigeria.

Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door de gestage vordering van de bouw van het ziekenhuis Helping Hands (HH) in Ado Ekiti, Nigeria.

Het ziekenhuis is wat betreft de bouw zo goed als klaar. Het geheel is betegeld, sanitair is geplaatst. Zonnepanelen zijn aangeschaft. Watertank installatie is geplaatst. In 2017 moeten de zonnepanelen worden geplaatst en aangesloten, waterbronnen worden aangeboord en aangesloten op de watertank om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van constante stroom en water.

Dr.Dare werkt aan de unversiteitsziekenhuis en als docent aan de unversiteit van Ado. Hij leidt studenten en co-assisten op op het gebied van Eerste hulp arts. We hebben vrijwel dagelijks contact via whats-app. Dr.Dare stuurt regelmatig foto’s die ook geplaatst worden op de website en de facebookpagina van onze stichting. Hij steunt de bouw ook zelf met het salaris wat hij in Nigeria verdient. Bovendien ontving hij een bedrag van vrienden uit Sint Lucia. Ook ontving hij van collega artsen uit de VS medische hulpmiddelen, zoals o.a. operatie-instrumenten en verbandartikelen

Voor de inrichting van het ziekenhuis was het plan met IMEC in zee te gaan, een Amerikaanse foundation die medische hulpmiddelen verzameld voor ontwikkelings gebieden. Het bedrag dat daarvoor zelf opgebracht moest worden was dermate groot dat Dr.Dare hiervan heeft afgezien in samenspraak met Stef. Het plan is nu gefaseerd hulpmiddelen in Nigeria zelf aan te schaffen en het ziekenhuis gefaseerd in gebruik te nemen.

In 2016 zijn verschillende pogingen ondernomen sponsors te interesseren voor onze stichting. Echter door het ontbreken van een bussiness-plan voor het ziekenhuis in Nigeria werden in ieder geval 2 aanvragen afgewezen. Er werden ook nog aanvragen gedaan bij het Meerlandenfonds en de Dr. Hofsteestichting. Beide aanvragen werden niet gehonoreerd, reden een groot aantal aanvragen die prioriteit kregen. In totaal werd bij 9 stichtingen aan aanvraag ingediend.

Er zijn 2 acties gevoerd in 2016. Een aantal leerlingen van de Jozefschool deden mee met de Beste Vrienden-Quiz op de TV en verdienden daarmee een bedrag dat ze aan een goed doel mochten doneren, zij kozen voor onze stichting. OSA heeft dit bedrag verdubbeld. Onze secretaris, Willy Holling, heeft in navolging van haar zussen Thea, Ina en Agnes, kerstkaarten gemaakt en verkocht. Samen met de opbrengst die Thea genereerde in haar parochie, een gift van het PCI van de parochie in Groet en donaties door het jaar kon een aanvraag tot verdubbeling bij OSA ingediend worden, welke het maximale bedrag van €2500,- uitkeerde.

De eerste woensdag van oktober hield OSA een presentatieavond. Omdat onze stichting in 2015 in aanmerking kwam voor subsidie door OSA werd ons gevraagd acte de presence te geven op de presentatieavond. Dit deden we door middel van een presentatietafel.

Via Thea Pinkse ontving de stichting een groot aantal postzegelalbums, die voor de stichting verkocht mogen worden. Hiervoor is contact opgenom,en met de postzegelvereniging Aalsmeer. Na taxatie door een van hun taxateurs is besloten de verzameling via een postzegelveiling in april ter veiling aan te bieden. Omdat de opbrengst voor een goed doel is zal geen provisie worden berekend.

Voor de verschillende aanvragen werd contact gezocht met de Nieuwe Meerbode, die steeds berichten en foto’s publiceerden. Bovendien werd de website bijgehouden. Ook is er een facebookpagina, die al slapend bestond, nieuw leven in geblazen.

Heel belangrijk is het feit dat onze stichting nu bij het Centraal Bureau Fondsenwerving een erkenning heeft gekregen. We mogen nu ook het officiële erkenningslogo voeren. Stef heeft hierover steeds contact gehad en heeft hiervoor ook een gesprek op het bureau van het CBF gevoerd om vooral de financiële kant uit te leggen. We zijn wel verplicht de financiële stukken door een onpartijdige commissie te laten controleren.

We zullen ons in het komend jaar 2017 weer vooral richten op het verkrijgen van subsidie(s) voor de inrichting van het ziekenhuis. Dr. Dare verwacht het ziekenhuis in gebruik te nemen eind maart, begin april 2017. Stef en Willy verwachten dan ook dit jaar nog naar Nigeria te gaan.
29 januari 2017

Vastgesteld en goedgekeurd te Kudelstaart d.d.

Voorzitter Stef Holling

Secretaris Willy Holling

Penningmeester Peter Kerkhoff

Bestuurslid Wim van der Heiden


Verslag inkomsten en uitgaven Stichting Mission House of the Gambia over 2016.

 

Inkomsten en uitgaven bestaande uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de Zakelijke rekening ING Bank nummer NL98 INGB 0004 2018 48 en Spaarrekening SNS Bank nummer NL26 SNSB 0922 3947 09.

 

Zakelijke rekening ING Bank N.V.

 

Inkomsten:

Overboekingen van SNS Bank naar ING rekening Euro 11.650,00

Giften van particulieren - 10.770,50

Giften van instellingen - 4.266,26

______________

Totale inkomsten Euro 26.686,26

 

Uitgaven:

Overboekingen naar Nigeria Euro 16.832,71

Overboeking naar SNS Bank - 9.480,00

Kosten overboekingen buitenland/transfer - 6,00

Kosten betaalrekening ING Bank - 139,04

lidmaatschap Centraal Bureau Fondsenwerving - 100,00

deelname Verg. Partin - 45,00

______________

Totale uitgaven Euro 26.602,75

 

 

 

 

Saldo per 1-1-2016 Euro 64,83

Inkomsten 2016 - 26.686,26

______________

Euro 26.751,09

Uitgaven 2016 - 26.602,75

______________

Saldo per 31-12-2016 Euro 148,34

===============

JAARVERGADERING 2016

 d.d. 26 februari 2016

Notulen jaarvergadering stichting foundation Mission House( of The Gambia) d.d.26 februari 2016


Opening en welkom door de voorzitter

Stef is voorzitter. Peter en Wim zijn er. 
Willy is verontschuldigd (zij heeft een ander overleg). Wim zal de notulen maken.

 Notulen  jaarvergadering 2015.

De notulen van 2015 zijn goedgekeurd! Met dank aan notuliste. 

Vandaag gaan we een actielijst toevoegen, zodat we makkelijker kunnen volgen of we alles gedaan hebben.

 

3.    Verslag van de penningmeester

Peter heeft een vraag over de dubbele OSA overboeking (2x 660 euro). Stef geeft aan dat er een contante storting is gedaan en van een overboeking van zijn eigen rekening.

Er zijn dit jaar minder subsidies verstrekt, maar door verdubbeling van opbrengsten door de OSA is er toch nog een redelijk bedrag gespaard.

Het saldo per 1-1-2016 bedroeg ca. 2.000 euro. Momenteel hebben we inmiddels weer 3.000 euro.

Met dank aan Peter wordt het verslag goedgekeurd.

 

4.    Jaarverslag 2015

Vorderingen van de bouw van het ziekenhuis worden regelmatig gemeld. Dare is in Nigeria werkzaam. Hij heeft geregeld contact via email, chat en telefoon met Stef, zo ook vanavond.

Alle acties gedurende 2015 zijn in het verslag vermeld. Op de presentatie bij de OSA en bij de Doopsgezinde Gemeente kwamen positieve reacties!

Actie: We zullen over enkele maanden de Doopsgezinde Gemeente laten weten wat de stand van zaken is!

We vonden het door de nog benodigde middelen voor apparatuur en medische voorraden niet opportuun om ons jubileum als stichting te vieren.

We hebben publiciteit gekregen in de Nieuwe Meerbode.

 

Het jaarverslag is goedgekeurd!

 

5.    Te ontplooien activiteiten 2016

·         aanvragen voor subsidie (Reeds uitgestuurd)           

 1. -          Albert Schweitzerfonds
 2. -          St.Jozefsteunfonds
 3. -          Voeten in de Aarde
 4. -          Cordaid: kan niet
 5. -          Rockefellerfoundation
 6. -          Triodosfoundation
 7. -          Gatesfoundation
 8. -          Schumacher Kramerstichting: reactie negatief
 9. -          Dioraphte
 10. -          Huismanfoundation: reactie negatief (geen doelen in Nigeria)
 11. -          Impulsis: bestaat niet meer, heet nu Kerk in Actie, nieuwe aanvraag, maakt Peter in orde   
 12.            Hofsteestichting   

 •  contact met MCF: medical credit fund, giften doen ze niet, Stef neemt nog contact op o.a. Over voorwaarden lening
 • ·contact met IMEC: international medical corps, aanvraag Dare voor levering medische apparatuur en goederen. Daarvoor blijkt een eigen bijdrage van 33% te gelden. Dat betekent bij een totaal aan medical supplies van 200.000 dollar excl. Transportkosten een eigen bijdrage van ruim 70.000 dollar!! Actie: uitzoeken of zo’n instelling die medische apparatuur en goederen verzamelt ook in NL bestaat.
 • ·aanmelden voor keurmerk CBF: mail eisen goede doelen stichtingen, vanaf 2017 speciaal voor kleine stichtingen, kosten rond 100 euro, actie Stef (doorsturen mail).
 • ·aanmelden bij Partin (branche-organisatie voor kleine goede doelen stichtingen): hulp bij fondsenwerving. Actie Stef. Wat zijn de kosten?
 • ·Publiciteitskaart? Vinden we niet meer nodig nu digitale media steeds meer hun intrede doen.
 • ·Verbeterde website: Actie Wim gericht op hulp eventueel via senior web, of de vrijwilligerscentrale Amstelland bij het omvormen van de huidige site naar een andere opzet. Stef zal Wim gegevens verstrekken over die centrale.

 

6.    Ideeën voor activiteiten

 • Website vrijwilligerscentrale: stageplekken middelbare school: organiseren activiteiten zoals kledingactie. Actie Stef?
 • Notulen onder de aandacht brengen van familie en vrienden ivm bijzondere situatie: noodzaak voor de medische spullen.
 • LinkedIn contacten in bankwereld en in medische wereld nalopen. Actie Wim.
 • Opzoeken contact in orthopedische kring (Stef), speciale afdeling in de tropen.
 • Brief gericht aan Minister Schippers en Minister Ploumen aanschrijven. Actie Wim.
 • Postcodeloterij benaderen (Stef)

 

7.    Actielijst opstellen – wie doet wat, wanneer

 

Actie

Wie

Datum gereed

OSA en kerken informeren over voortgang

Stef

Juni 2016

Contact MCF ivm voorwaarden lening

Stef

April 2016

Nagaan of er NL organisatie is als IMEC

Stef en Wim

April 2016

Aanmelden keurmerk CBF

Stef

Maart 2016

Aanmelden Partin

Stef

Maart 2016

Verbeteren website

Wim

September 2016


JAARVERSLAG OVER 2015


Jaarverslag stichting foundation MissionHouse(of The Gambia) 2015

Op de eerste plaats danken we alle subsidiegevers en donateurs. Zonder hun steun zouden we weinig kunnen uitrichten in Nigeria.

Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door de gestage vordering van de bouw van het ziekenhuis Helping Hands (HH) in Ado Ekiti, Nigeria en de terugkeer van Dr.Dare Ogunlusi naar Nigeria.

Het ziekenhuis is wat betreft de bouw zo goed als klaar. Deuren en ramen zijn geplaatst met inbraakpreventie, muren zijn gestuct, electriciteitsdraden zijn getrokken en wachten op de zonnepanelen, plafonds zijn aangebracht. Waarschijnlijk moet het geheel nog betegeld worden.

Dr.Dare is in december 2015 definitief naar Ado Ekiti vertrokken en werkt aan de unversiteitsziekenhuis en als docent aan de unversiteit van Ado. Hij schreef onlangs dat hij hoopt dat het ziekenhuis zo snel mogelijk afgebouwd kan worden, omdat de dokters van de staatsziekenhuizen sinds december staken in verband met het niet ontvangen van loon.

In 2015 zijn  verschillende acties ondernomen: de kledingactie van de Jozefschool, de sponsorloop tijdens de van dam tot Dam-wandel-en fietstocht, de afdventsactie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De eerste 2 acties leverden minder op dan het jaar ervoor, maar werden door de OSA verdubbeld. De laatste actie bracht ruim €1400,- op, meer dan verwacht. Dit bedrag zal ook verdubbeld worden, het zal gebruikt worden om zonnepanelen aan te schaffen. Doordat de PCI Kudelstaart ook een bedrag doneerde en deze gezamenlijk met de kledingactie bij de OSA voor verdubbeling werd aangemeld kon toch een aardig bedrag worden ontvangen.

Buiten de gehonereerde aanvragen werden ook nog aanvragen gedaan bij het Meerlandenfonds en de Hofsteestichting. Beide aanvragen werden niet gehonoreerd.

De eerste woensdag van oktober hield OSA een presentatieavond met als thema bouw. Omdat onze stichting in 2014 in aanmerking kwam voor subsidie door OSA en wij ons bezig houden met de bouw werd ons gevraagd een presentatie te geven. De presentatie met behulp powerpoint en een zelf gemaakt filmpje werd door Willy en Stef gegeven en deze werd goed ontvangen.

Tijdens de vredesweek gaf Stef een presentatie voor de gezamenlijke kerken tijdens een vredesdiner. Hiervoor werd een donatie ontvangen van €75,-

Ter gelegenheid van de adventscollecte in de Doopsgezinde gemeente van Aalsmeer bezochten Willy en Stef 3 maal een kerkdienst. In de tweede kerkdienst hield Stef ook een korte presentatie met 2 filmpjes, in de derde kerkdienst bedankte hij de gemeenteleden voor de gulle gaven.

Van de tijdens de vorige jaarvergadering besproken jubileumactiviteiten is niet veel terecht gekomen. De beperkte mankracht speelt ons daarbij parten.

Wim heeft aan zijn dochter Linda gevraagd bij Philips te informeren. Dit bedrijf heeft eigen contacten en doet alleen daarmee zaken.

Voor de verschillende aanvragen werd contact gezocht met de Nieuwe Meerbode, die steeds berichten en foto’s publiceerden. Bovendien werd de website bijgehouden.

 

We zullen ons in het komend jaar 2016 vooral moeten richten op het verkrijgen van subsidie(s) voor de inrichting van het ziekenhuis.

 

 

11 februari 2016

 

Vastgestelden goedgekeurd  te Kudelstaart d.d. 26 februari 2016FINANCIEEL OVERZICHT OVER 2015


Verslag  inkomsten en uitgaven  Stichting Mission House of the Gambia over 2015.

 

Inkomsten en uitgaven bestaande uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de  Zakelijke rekening ING Bank nummer NL98 INGB 0004 2018 48 en Spaarrekening SNS Bank nummer NL26 SNSB 0922 3947 09.

 

Zakelijke rekening ING Bank  N.V.

 

Inkomsten:

Overboekingen van SNS Bank naar ING rekening                                     Euro   11.500,00

Giften van particulieren                                                                                 -            7.249,50    

Giften van instellingen                                                                                   -            5.492,70

                                                                                                                            ______________

Totale inkomsten                                                                                              Euro  24.242,20

 

Uitgaven:

Overboekingen naar Nigeria                                                                          Euro     11.846,34

Overboeking naar SNS Bank                                                                             -          12.180,00

Kosten overboekingen buitenland/transfer                                                   -                 13.28

Kosten betaalrekening ING Bank                                                                      -               137,00

Correctiepost OSA                                                                                               -               640,00

Correctiepost T-shirt                                                                                          -                  14,50

                                                                                                                              ______________

Totale uitgaven                                                                                                   Euro   24.831,12

 

 

 

 

Saldo per  1-1-2015                                  Euro           653,75

Inkomsten  2015                                        -           24.242,20

                                                                     ______________

                                                                     Euro     24.895,95

Uitgaven  2015                                           -           24.831,12

                                                                     ______________

Saldo per 31-12-2015                              Euro            64,83

                                                                    ==============

 

 

 

 

 Spaarrekening  SNS Bank

 

Inkomsten:

Overboekingen van ING naar SNS                                                    Euro  12.180,00

Giften particulieren                                                                                -           500,00

Credit rente                                                                                             -           196,72

                                                                                                                ____________

Totale ontvangsten                                                                            Euro   12.876,72

 

Uitgaven:

 

Stortingen naar ING Rekening                                                          Euro   11.500,00

                                                                                                              ______________

Totale uitgaven                                                                                    Euro   11.500,00

 

 

 

 

Saldo per  1-1-2015                               Euro          714,01

Inkomsten 2015                                       -          12.876,72

                                                                  ______________

                                                                  Euro     13.590,73

Uitgaven 2015                                          -          11.500,00

                                                                  ______________

Saldo per 31-12-2015                            Euro       2.090,73

                                                                  ==============


Vastgesteld en goedgekeurd te Kudelstaart, 26 februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarvergadering 2015Jaarverslag Missionhouse (stichting Foundation Mission House of The Gambia) 2014

Op de eerste plaats danken we alle donateurs en subsidiegevers voor hun loyale steun. Zonder deze zouden wij niets kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar hebben we ons wederom gericht op op het project in Ado Ekiti in Nigeria, de bouw van het ziekenhuis “Helping Hands” voor Health Foundation Global Services Nigeria Limited. Het project van Dr.Dare Ogunlusi.

We ontvingen regelmatig betalingsoverzichten en foto’s. Ook het contact via e-mail en per telefoon loopt uitstekend. De plannen van Dare Ogunlusi om terug te gaan naar Nigeria werden steeds concreter. De verwachting dat hij in maart 2014 naar Nigeria zou gaan werd diverse malen uitgesteld, onder andere door de ebolauitbraak in West-Afrika. Uiteindelijk is Doctor Dare  eind oktober 2014 naar Nigeria vertrokken. Hij heeft gewerkt aan de universiteit van Ado Ekiti (zie zijn persoonlijke verslag in bijlage 1). Tevens werd de bouw, die vanaf juni 2013 had stil gelegen, kordaat hervat nadat wij in september 2014 $8.000 konden overmaken voor aankoop en plaatsen van houten dakspanten. Na aankomst van Doctor Dare werd nog eens een bedrag van $13.000 overgemaakt voor aankoop en plaatsing van golfplaten voor het dak. Aan het eind van zijn verblijf in Nigeria, begin december 2014 is nogmaals ruim $10.000 naar Nigeria overgemaakt  voor loodgierswerk, aanleg van elektriciteit en leggen van de vloeren.

 

In het afgelopen jaar hebben we diverse aanvragen bij subsidieverleners ingediend en 4 daarvan zijn er ook gehonoreerd. We ontvingen van  PCI Kudelstaart €1000,- Via een actie van de Jozefschool Aalsmeer en een verdubbeling door de OSA €1400,- en via een door onze stichting georganiseerde sponsorloop gecombineerd met de wandeltocht Van Dam tot Dam inclusief een maximale verdubbeling van de OSA ruim €7000,- Voor de aanvraag bij OSA is publiciteit in de pers voorwaarde. Onze stichting heeft dan ook de vorderingen van de bouw in het plaatselijk blad, de Aalsmeerder courant en op de website geplaatst. Onze stichting is ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in filantropische instellingen te bevorderen. Per 1 januari 2014 werden een aantal gegevens van de stichting op een internetsite openbaar gemaakt:

-          de naam

-          het RSIN of fiscaal nummer

-          de contactgegevens

-          de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

-          het beleidsplan

-          het beloningsbeleid

de doelstelling

 

 

 officiële gegevens

Naam van de ANBI:

stichting Foundation Mission House of The Gambia

 Rechtspersoon en RSIN:

Stichting, 814470.701

 Post-en bezoekadres:

Sint Janstraat 18, 1433HV Kudelstaart, The Netherlands

 E-mailadres:

[email protected]

 telefoon:

0297325099

0640166198

 Doelstelling: 

het genereren van gelden en goederen voor het bieden van hulp bij specifieke kleinschalige projecten op het gebied van scholing en medische zorgin West-Afrika, met name in The Gambia en Nigeria

 

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

- aanvragen van subsidie bij OSA, Dorcas Aalsmeer, scholen in Aalsmeer, Meerlandenfonds

- samenstellen van een publicatie kaart

- voorlichting geven op scholen

- contact onderhouden met plaatselijke foundation in Nigeria

- contact onderhouden met Dr.Ogunlusi

 Bestuurssamenstelling:

S.J.Holling, voorzitter

W.Holling-Pinkse, secretaris

P.J.W.Kerkhoff, penningmeester

W.P.G. van der Heiden, lid

 

Beloningsbeleid:

Ieder bestuurslid werkt om niet

-           

-          een verslag van uitgeoefende activiteiten

-          een financiële verantwoording

 Op de website een speciaal hoofdstuk gemaakt waar deze gegevens te vinden zijn.

We moeten ook de donaties van onze vaste donateurs niet vergeten, deze hebben het mede mogelijk gemaakt de relatief grote bedragen naar Nigeria over te kunnen maken. Een financieel overzicht van de Nigeriaanse stichting zal zo gauw als deze beschikbaar is worden gepubliceerd.

 

Er is wederom contact gezocht met de 2 katholieke scholen in Kudelstaart. De Jozefschool heeft meegedeeld dat de actie van 2014 een vervolg krijgt in 2015.

De sponsorwandeltocht werd door vele deelnemers voor herhaling vatbaar geacht. 12 januari 2015 zullen de initiatiefnemers bij elkaar komen om plannen  voor dit gebeuren uit te werken.

Nog steeds  wordt ons gevraagd hoe het staat met de activiteiten in Gambia. Deze hebben we totaal afgesloten. Taylor Iwodi heeft contact opgenomen om de mogelijkheid van hernieuwde financiele steun te overwegen. Hierop is door de voorzitter negatief gereageerd.

Wij zijn blij met de vorderingen van de bouw in Nigeria. Doctor Dare geeft in zijn report aan dat hij in september 2015 naar Nigeria zal terugkeren om het lectorschap aan de universiteit van Ado Ekiti weer op zich te nemen. We hopen dat de bouw van het ziekenhuis dan dermate gevorderd is, dat we kunnen gaan denken aan het afronden van het project.

 

5 januari 2015

Vastgesteld en goedgekeurd te Kudelstaart d.d.  3 maart 2015

 

 

Verslag  inkomsten en uitgaven Stichting Mission House of the Gambia over 2014.

 

Inkomsten en uitgaven bestaan uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de  Zakelijke rekening ING Bank nummer NL98 INGB 0004 2018 48 en Spaarrekening SNS Bank nummer NL26 SNSB 0922 3947 09.

Zakelijke rekening ING Bank N.V. Inkomsten:

Overboekingen van SNS Bank naar ING rekening                                    Eur 27.650,00

Giften van particulieren                                                                                 -          11.794,64

Giften van instellingen                                                                                   -             4.661,00

 

Totale inkomsten                                                                                             Euro  44.105,64

 

Uitgaven:

Overboekingen naar Nigeria                                                                          Euro     25.476,33

Overboeking naar SNS Bank                                                                             -          17.923,00

Kosten overboekingen buitenland/transfer                                                   -                 25,46

Kosten betaalrekening ING Bank                                                                      -               117,01

Kosten shirts sponsorloop                                                                                 -               269,23 terugbetaling sponsorgeld                                                                                -                  10,50

 

Totale uitgaven                                                                                                   Euro  43.821,53

 

 

 

 

 

 

Saldo per  1-1-2014

Euro

369,64

Inkomsten  2014

-

44.105,64

 

Euro

44.475,28

Uitgaven  2014

-

43.821,53

Saldo per 31-12-2014

Euro

653,75

=============

 

 

 

Spaarrekening SNS Bank

 

Inkomsten:

 

Overboekingen van ING naar SNS

Euro

17.923,00

Giften particulieren

-

550,00

Credit rente

-

130,57

Totale ontvangsten

Euro

18.603,57

 

Uitgaven:

 

 

 

Stortingen naar ING Rekening

 

Euro

 

27.650,00

Totale uitgaven

Euro

27.650,00

 

 

 

 

 

Saldo per  1-1-2014

Euro

9.760,44

Inkomsten 2014

-

18.603,57

 

Euro

28.364,01

Uitgaven 2014

-

27.650,00

Saldo per 31-12-2014

Euro

714,01


Vastgesteld en goedegekeurd Kudelstaart 3 maart 2015

==============


februari 2015

Agenda jaarvergadering stichting foundation Mission House  d.d. 13 februari 2015

 

1.   1. Opening en welkom door de voorzitter

2.We bestaan woensdag 18 februari 10 jaar

2.     3.   Verslag jaarvergadering 2014

3.     4.   Verslag van de penningmeester

4.     5.   Jaarverslag 2014

5.    6.   te ontplooien activiteiten

-          aanvragen voor subsidie

-          publiciteitskaart

-          verbeterde website

-          andere activiteiten – jubileum?

6.      7. rondvraag

7.     8,  sluiting

Notulen jaarvergadering 11-02-2014


Aanwezig waren Wim v.d.Heiden, Peter Kerkhoff (penningmeester), Willy Holling-Pinkse(secretaris) en Stef Holling Voorzitter

1.       Opening en welkom door de voorzitter

2.       Verslag jaarvergadering 2013

3.       Verslag van de penningmeester

4.       Jaarverslag 2013

5.       Naamsverandering?

6.       te ontplooien activiteiten

7.       rondvraag

8.       sluiting

 

1.    De voorzitter heet iedereen welkom

2.    a. In de notulen van de jaarvergadering 2013 staat vermeld dat diverse aanvragen zijn gedaan maar niet werden gehonoreerd.

b.    Peter heeft navraag gedaan over ziekenhuismaterialen, maar werd verwezen naar een organisatie in Amerika, die al bekend is bij de Nigeriaanse stichting. De notulen van vorig jaar worden vervolgens goedgekeurd

3.    Peter doet verslag van de financiële zaken. Er bestond bij hem enige verwarring over contante betalingen. Dit is in het jaarverslag van 2013 duidelijk uiteen gezet. De vergadering keurde daarna het financiële beleid goed. Een bedrag uitgekeerd door het Meerlandenfonds werd in januari ontvangen en komt in de boeken voor 2014, evenals het bedrag dat werd ontvangen van het PCI Kudelstaart.

4.    Het jaarverslag 2013 werd door de voorzitter toegelicht en werd daarna goedegekeurd. Beide verslagen worden op de website gepubliceerd bij de ANBI-gegevens

5.    De voorzitter stelt voor om voor publicaties in de pers en voor niet officiëel gebruik niet de volledige naam van onze stichting te gebruiken maar slechts MissionHouse. Na enige discussie wordt dit voorstel aangenomen met dien verstande dat wanneer we dit gebruiken het Nederlandse :Huis met een missie zo veel mogelijk zal worden toegevoegd. In officiële stukken, zoals bij aanvragen voor subsidie zal steeds de volledige naam van de stichting gebruikt worden.

6.    Activiteiten die op stapel staan zijn:

a.     een kledingactie van de Jozefschool te Aalsmeer waarvoor de promotie activiteiten al zijn gestart ( te bekijken via www.Jozefschool.net, actuele informatie, nieuwsflitsss februari 2014, kleding inzameling actie voor het goede doel)

b.    een sponsorloop. 2 bestuursleden en een donor organiseren activiteiten rond de van Dam tot Dam wandeltocht op 21 september aanstaande om zoveel mogelijk sponsoren te werven die de bouw van het ziekenhuis financiëel mogelijk maken. Een eerste opzet voor een wervingsflyer is opgezet.

c.    onze stichting heeft een aanvraag ingediend bij de Antoniusschool in Kudelstaart. De school organiseert jaarlijks activiteiten om gelden te werven voor een of meer goede doelen. We hebben daaromtrent nog niets van de school vernomen.

d.    Een andere activiteit wordt het overmaken van geld naar Nigeria. Afgesproken wordt dat dat pas gebeurd als Dr.Ogunlusi, Dare, in Nigeria is (medio maart 2014). We stellen €10.000,- beschikbaar, maar zullen dat in 2 tranches overmaken  afhankelijk van de vordering van de bouw. Het geld wordt overgamaakt naar een dollar-rekening om een zo gunstig mogelijke wisselkoers te kunnen verkrijgen.

e.    Via de heer Damen werd vernomen dit jaar 2014 nogmaals aan te kloppen bij de Dr.Hofsteestichting. De voorzitter zal dit doen nadat met het dak is begonnen en door ons verslag is gedaan aan de Dr.Hofsteestichting over de besteding van het ontvangen geld in 2013.

f.     Aan iedereen wordt gevraagd na te denken over eventuele acties.

7.    Rondvraag:

a.    Wim vroeg zich af of Stef en Willy dit jaar naar Nigeria zullen gaan. Het voornemen naar Nigeria te gaan bestaat. We willen graag contact met de organisatie ter plaatse en de hand aan de pols houden bij het verloop van de bouw. Het gaat ook zeker gebeuren, maar een datum kan nog niet worden genoemd. Waarschijnlijk is het dat het 2015 wordt.

b.    Stef stelde voor Peter handelingsbevoegdheid te geven bij de banken ING en SNS. Peter houdt de boeken bij, maar Stef doet de financiële handelingen. Stef is van mening dat er te veel  “bevoegdheid” in een hand is en wil graag van de verantwoording af. Peter stemt er mee in, de vergadering is akkoord. Stef zal de nodige stappen ondernemen. De situatie wordt als volgt: Peter wordt volledig handelingsbevoegd voor de fianciën en Stef blijft gemachtigd als back-up.

c.    Wim stelt vast dat er veel werk is verzet.

8.    Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet en sluit hiermee de vergaderingjanuari 2014


Op dinsdag 11 februari a.s. vindt de volgende bestuursvergadering plaats.


Agenda jaarvergadering stichting foundation Mission House of The Gambia d.d. 11 februari 2014

 

1.       Opening en welkom door de voorzitter

2.       Verslag jaarvergadering 2013

3.       Verslag van de penningmeester

4.       Jaarverslag 2013

5.       Naamsverandering?

6.       te ontplooien activiteiten

7.       rondvraag

8.       sluiting


 

Verslag van de jaarvergadering d.d. 28-02-2013

 

aanwezig: Wimv.d. Heiden, Stef Holling, Willy Holling, Peter Kerkhoff

 

 1. De voorzitter heette iedereen welkom; de vergadering was uitgesteld door het winterweer.
 2. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd zonder opmerkingen.
 3. Verslag van de penningmeester werd zonder opmerkingen goed gekeurd.
 4. Jaarverslag van de secretaris werd zonder opmerkingen na lezing goed gekeurd.
 5. Na beeindiging van onze financiële betrekkingen met Gambia kunnen we ons nu richten op ons project in Nigeria. De bouw van een ziekenhuis waar iedereen in ieder geval eerste hulp krijgt. De eerste stappen zijn reeds gezet, de fundering ligt er. Bovendien worden we regelmatig precies op de hoogte gehouden van de gang van zaken, zowel wat de bouw betreft als financieel. Nu we geen rekening meer hoeven te houden met eventuele kosten uit Gambia besluit de vergadering om een flinke boost in de bouw te geven door €10.000,- beschikbaar te stellen.
 6. Activiteiten voor het komend jaar zullen zich vooral richten op het verkrijgen van financiële middelen. Wim en de Stef zullen aanvragen opstellen naar verschillende subsidieverstrekkers uit het verleden. Er loopt nog een verzoek bij de stichting Rommelmarkt Kudelstaart.
 7. Rondvraag:

-Peter hoorde van een ziekenhuis waar inventaris wordt vernieuwd, is dat iets voor ons? Hij gaat in ieder geval informeren.

- Wim vraagt of we flyers kunnen maken om eventueel aan familie en vrienden uit te delen. Wim en Stef gaan dat samen bekijken (via Vistaprint?)

 

 1. Gedurende de vergadering werd via Skype verbinding gemaakt met St.Lucia de woonplaats van de initiatiefnemer voor het ziekenhuis in Nigeria, Dare Ogunlusi. Wij konden hem meedelen welk bedrag wij beschikbaar hebben en hij vertelde dat contacten in Amerika medische apparatuur beschikbaar hebben en dat zijn sollicitatie naar een functie op de universiteit van Ado Ekiti, Nigeria beinnenkort een vervolg zal krijgen.
 2. Hierna sloot de voorzitter de vergadering

 

 


januari 2013


Jaarverslag van Stichting Foundation Mission House of The Gambia d.d. 15 januari 2013

Op de eerste plaats bedanken we alle donateurs die in het afgelopen jaar onze stichting financieel hebben geholpen. We hebben afscheid moeten nemen van 1 sponsor die heel speciaal de familie Iwodi als familie steunden.

Het afgelopen jaar was voor onze stichting in een aantal opzichten geen prettig jaar.

Nadat we in januari bericht van Miracle Iwodi kregen dat de school dicht zou kunnen gaan en daar in februari een bevestiging van kregen, kwamen er vragen op betreffende de omstandigheden dat dit gebeurde.

Vlak voor Pasen zocht de voorzitter contact met Katrin Schmidt, de Duitse vrijwilligster die jaren in Gambia voor de school en de Iwodi’s gewerkt heeft, met de vraag of zij misschien meer wist omtrent de omstandigheden rond de sluiting van de school.  Van haar hoorden we dat de school al sinds juni 2011 dicht was en dat Miracle haar persoonlijk beloofd had geen geld meer aan onze stichting te vragen. Miracle deed dat wel in november 2011 waarna we begin januari 5000 euro hebben overgemaakt. Na navraag bij het department of Education in Basse kregen we te horen dat de school was gesloten om diverse redenen: 1. de school moest Islamic studies toestaan; 2. Er moest een schoolbestuur komen 3. de school moest geregistreerd zijn 4. er waren klachten van ouders over de school binnen gekomen.

Via SMS,  e-mail en telefonisch is daarna contact gezocht met Taylor Iwodi als eerst verantwoordelijke (Miracle werd niet meer vertrouwd) om de €5000,- terug te krijgen en financiele verantwoording af te leggen. Na diverse pogingen die niets opleverden werd er tijdens een informele tussentijdse vergadering besloten de contacten met Taylor en Miracle Iwodi te verbreken. Er volgden daarna wel verontschuldigingen van zowel Miracle als Taylor. De school bleek zelfs in september weer open te gaan. Miracle verklaarde de 5000 euro te hebben gebruikt voor de school die ze “stiekum” had open gehouden.

In dezelfde tussentijdse vergadering werd besloten Dr.Johnson Dare Ogunlusi, Dare, die zelf aan wezig was  te ondersteunen bij het bouwen van een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria. Er werd vanuit onze stichting €5000,- gedoneerd. Ons bestuurslid Wim van der Heiden en de voorzitter spraken af actie te ondernemen om mede financiering via onze sponsoren uit het verleden  aan te vragen.

Er zijn aanvragen gedaan bij de Dr.Hofsteestichting, Dorcas Aalsmeer, de Meerlandenstichting, Shell, de Bill Gates Foundation, Plan Nederland, artsen zonder Grenzen, postcodeloterij, vereniging van orthopeden, rommelmarkt Kudelstaart en de Heineken Africa  Foundation. Van de rommelmarkt  en de Heineken Africa Foundation hebben we nog geen antwoord, van de Hofsteestichting kregen we een bericht het in 2013 nog een keer te proberen . Wim heeft nog andere contacten via internet proberen te leggen, maar ook hier bleek het zeer moeizaam te gaan.

Vanaf de tussentijdse vergadering in september tot nu is er wel actie geweest in Nigeria. Dare is zelf in Nigeria geweest en heeft de eerste steen kunnen leggen. De fundering ligt er, maar de bouw ligt stil omdat het geld op is. Stef heeft een website opgezet voor de activiteiten in Nigeria, nigeriahospital.webs.com. We hebben foto’s ontvangen van de vorderingen van de bouw, we ontvingen een uitgebreide financiele verantwoording van de tot nu toe gemaakte kosten en Wim en Stef hebben maandelijks via skype contact met Dare.

Het jaar 2012 was dus een jaar met twee gezichten, een jaar waar wij de teleurstelling ondervonden om afscheid te moeten nemen van een project waar we met hart en ziel aan hebben gewerkt, maar waar een eind aan moest komen door de weinig zakelijke instelling aan de Gambiaanse kant en een jaar waar we een heel ander contact vonden in Dr.Ogunlusi die met zijn stichting Health Foundation Global Services Nigeria Limited, waar ook onze voorzitter deel van het bestuur uitmaakt, en zijn plannen voor een ziekenhuis waar iedereen die eerste hulp nodig heeft zonder meer geholpen wordt (in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in Nigeriaanse ziekenhuizen) een prachtig voorbeeld is van hoe met een zakelijke insteek een plaatselijk initiatief gestalte kan krijgen. We hopen dan ook dat 2013 in dit kader een vruchtbaar jaar zal zijn.Verslag  inkomsten en uitgaven  Stichting Mission House of the Gambia over 2012.

 

Inkomsten en uitgaven bestaan uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de  Zakelijke rekening ING Bank en Spaarrekening SNS Bank.

 

Zakelijke rekening ING Bank  N.V.

 

Inkomsten:

Overboekingen van SNS Bank naar ING rekening                                     Euro   10.700,00

Giften van particulieren                                                                                 -            8.840,00

                                                                                                                            ______________

Totale inkomsten                                                                                              Euro  19540,00

 

Uitgaven:

Overboekingen naar Gambia /Nigeria                                                          Euro     10.100,00

Kosten overboekingen buitenland                                                                   -                 10.75

Kosten betaalrekening ING Bank                                                                      -               101,65

Kosten Kamer van Koophandel                                                                         -                 24,08

Overboeking naar SNS Bank                                                                              -             4.565,00

                                                                                                                              ______________

Totale uitgaven                                                                                                   Euro     19.226,48

 

 

 

 

Saldo per  1-1-2012                                  Euro          184,71

Inkomsten  2012                                        -           19.540,00

                                                                     ______________

                                                                     Euro     19.724,71

Uitgaven  2012                                           -           19.226,48

                                                                     ______________

Saldo per 31-12-2012                              Euro           498,23

                                                                    ==============

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarrekening  SNS Bank

 

Inkomsten:

Overboekingen van ING naar SNS                                                    Euro    4.565,00

Giften:

particulieren                                                                                            -        1.450,00

Credit rente                                                                                             -            218,12

                                                                                                                ____________

Totale ontvangsten                                                                            Euro     6.233,12

 

Uitgaven:

 

Stortingen Gambia/ Nigeria                                                               Euro   10.700,00

 

 

 

 

Saldo per  1-1-2012                               Euro     15.364,21

Inkomsten 2012                                       -            6.233,12

                                                                  ______________

                                                                  Euro      21.597,33

Uitgaven 2012                                          -           10.700,00

                                                                  ______________

Saldo per 31-12-2012                            Euro    10.897,33

                                                                  ==============

 

 stichting Foundation Mission House of The Gambia

26 november 2012


Tijdens een tussentijdse vergadering heeft het bestuur van de stichting besloten de steun aan de projecten Gambia stop te zetten.

Door een gebrek aan informatie over de sluiting van de school sinds vorig jaar juni en informatie over de besteding van de financiën die nog in november 2012 zijn overgemaakt; na informatie te hebben ingewonnen van Katrin Schmidt die jaren ter plaatse voor en in de school heeft gewerkt is het bestuur van de stichting tot de conclusie gekomen dat er maar een weg open stond, namelijk het intrekken van de steun aan de projecten in Gambia.Verslag van de jaarvergadering van 24 februari  2011

 

Aanwezig: Wim van der Heiden, Peter Kerkhoff, Willy Holling; Stef Holling en Gemma kerkhoff als toehoorster.

 

Nav.: Notulen 24 januari 2009: Amadu is ontslagen door de school in Gambia .

Stef gaat de site bijwerken met de ontvangen foto’s.

Notulen goedgekeurd.

 

Peter deelt het financieel verslag uit. Alle bedragen kloppen. Graag de stortingen van Nanette op ING-rekening en vandaar naar de SNS-spaarrekening.

Peter heeft via de inlogcodes van de ING-bank toegang tot de rekening.

Stef zal zorgen dat dit ook kan t.a.v. de SNS-rekening.

Opgemerkt wordt dat de uitgaven de baten te boven gaan, dus er wordt ingeteerd op de financien. Zodat de steun aan de school eindig is.

Iedereen gaat akkoord met het overzicht met waardering voor de verzorging.

 

Jaarverslag werd ontvangen.

N.a.v. het jaarverslag werd gemeld dat het gezin Iwodi geen geld meer ontvangt. De wens van Miracle Iwodi was dat de school zoveel mogelijk ondersteund wordt. Het geld dat door margriet maandelijks voor de Iwodi’s wordt overgemaakt zit ook in de steun aan de school.

Er is een aanvraag tot steun gedaan voor de aanschaf van de bus bij Dorcas Aalsmeer en Vereeniging tot nut van ’t Algemeen. Tot op heden niet gehoord. Na ontvangst van de foto’s zal een herinnering worden gestuurd.

 

Vraag: hoe lang zitten de kinderen op de school en is er een vervolg? De duur is zeer verschillend vanwege verschil in instapleeftijd en mogelijkheden van de school zelf. Wat de uitstroom betreft is er niets bekend.

 

Jaarverslag werd goed gekeurd.

Rondvraag: Er is een aanvraag voor steun onderweg voor een ziekenhuis in Nigeria. Aan onderbouwing van het plan wordt gewerkt.

 

Met dank voor aanwezigheid en inbreng sloot Stef de vergadering

 

Volgende vergadering: woensdag 29 februari 2012 20.00 uur St.Janstraat 18, KudelstaartKudelstaart, 24 januari 2011

 

Jaarverslag stichting Foundation Mission House of The Gambia.

 

Dit jaarverslag is eigenlijk het verslag over de jaren 2009 en 2010.

Het jaar 2009 is eigenlijk gekenmerkt door het ontbreken van nieuws uit Gambia. Het waarom werd ons pas duidelijk tijdens het verblijf in Gambia van september t/m december 2009.

Taylor Iwodi was na een aanklacht door hem over diefstal uit de nieuwe school door de bewoners van Mansajang  vijandig bejegend en was daardoor mentaal en emotioneel geknakt. Op advies van Miracle, zijn vrouw, wilden ze wat afstand nemen van de situatie in Gambia door voor een betrekkelijk korte vakantie naar Nigeria te gaan.

In Nigeria werd Taylor als ervaringsdeskundige op het gebied van bouwen door het hoofdbestuur van Missionhouse of Nigeria waar de Iwodi’s  onder resorteren, gevraagd om een nieuw hoofdkwartier te bouwen. Hierover kon door de zeer gebrekkige communicatiemogelijkheden niet naar Nederland worden gecommuniceerd. Bovendien duurde het bouwen van het hoofdkwartier langer dan verwacht, zodat Taylor pas halverwege november 2009 terug kon zijn in Gambia.

Taylor was eerder ook al in Nigeria geweest om het lichaam van een overleden vriend te begeleiden. Tijdens zijn afwezigheid heeft de bouw stil gelegen. Miracle heeft gepoogd het te laten doorgaan , maar werd door de werknemers opgelicht, waarna ze het werk heeft laten stopzetten.

Na onze aankomst in september bleek dat er ten opzichte van het jaar daarvoor, toen ik ook in Gambia was, weinig was veranderd. Pas na terugkomst van Taylor is de bouw voortgezet.

 

Ook was er de teleurstelling over het nieuwe  kopieerapparaat dat we gefinacierd hadden , dat na een half jaar al kapot bleek. Na een dure reparatie is deze weer hersteld, maar ondertussen moest met een tafel kopieermachine vel voor vel alle werkboeken van alle leerlingen worden gekopieerd.

 

De verhouding tussen Taylor en mij kwam onder grote druk te staan, toen ik verzocht om inzage in de bankgegevens van Mission House of The Gambia. Ik kwam ook vrij gedesillusioneerd terug met ook nog Q-koorts onder de leden.

Na enige tijd afstand te hebben genomen van Gambia ook mogelijk gemaakt door de slechte verbindingen, telefonisch zowel als via internet, heb ik een en ander kunnen relativeren en zijn de verhoudingen weer als vroeger.

De laatste tijd zijn er weer e-mails uitgewisseld en zelfs de antwoorden op smsjes worden de laatse weken ontvangen.

 

Voor de school is ter plaatse een speeltoestel gebouwd en zijn er schoolmeubels gefabriceerd, door onze stichting gefinancierd.

 

De situatie ter plaatse is wel veranderd. Katrin Schmidt is met lichamelijke klachten naar Duitsland vertrokken. Dat betekent dat Miracle Iwodi volledig verantwoordelijk voor de school is, samen met 3 leerkrachten. Er zijn weer meer leerlingen dan voorheen, maar het preciese aantal is niet bekend.

Doordat de school verder weg ligt van de gemeenschap dan voorheen is door de Miracle en Taylor om een personenbus gevraagd, die we hebben kunnen financieren en gevuld met goederen hebben kunnen sturen. De bus is inmiddels aangekomen.

Van de Jozefschool ontvingen we meer dan 100 gloednieuwe sportbroekjes en shirts waarom ook in Gambia was gevraagd .

We hebben via ons contact de heer Damen contact gekregen met de maatschappij tot Nut van t Algemeen departement Amsterdam en hebben daar €5000,- ontvangen. Van de Dr.Hofsteestichting ontvingen we ook €5000,-  en van Dorcas Aalsmeer ontvingen we €1250,- in 2009 en in 2010. Van het PCI ontvingen we in 2009 €1000,- Ook ontvingen we een bedrag van de dames Lions club Ophelia uit Aalsmeer. Van vader en moeder Holling ontvingen we een bedrag van €450,- die ze tijdens hun 65jarig huwelijksfeest als gift hebben ontvangen.

Van het ING personeels donatiefonds  is €450,- toegezegd en van het Meerlandenfonds ontvangen we €500,-

Daarnaast ontvangen we maandelijks giften van een aantal vaste donoren, waarvan zelfs 1 uit Duitsland. Ook zijn er een aantal donoren die 1 of 2x per jaar een gift overmaken.

 

We hebben op ons genomen vanaf 1 januari 2010 de volgende  5 jaar de school te voorzien van financiele steun voor de leraren salarissen, de dagelijkse schoollunch en de uniformen.

 

De school als gebouw heeft te lijden gehad van de hevige regenval gedurende het regenseizoen.

Rondom de school ligt een ommuurd terrein waar in de toekomst groenten geteeld kunnen worden. In hoeverre de plannen daarvoor concreet zijn, weet ik niet.

Naast de school ligt een terrein wat eigendom is van een van de leden van de kleine christengemeenschap in Mansajang  en gebruikt wordt als speelplek en sportplek door de schoolkinderen.

 

Taylor is van plan in januari en april 2011 naar Europa te komen. Een invitatiebrief en garantverklaring is inmiddels naar Gambia verstuurd. Door vertragingen bij het aanvragen van het visum is zijn komst uitgesteld.

 

In overleg met Miracle is de steun aan het gezin stop gezet (misschien tijdelijk) omdat zij prioriteit geeft aan steun aan de school.

Er zijn 2 aanvragen voor financiele steun ingediend bij Dorcas Aalsmeer en Vereeniging tot nut van ’t Al;gemeen Departement Amsterdam voor de financiering van de bus. Tot op heden is daar geen antwoord op ontvangen.

 

Er zijn foto’s ontvangen  uit Gambia.

 

Concrete plannen om naar Gambia te gaan onzerzijds zijn er (nog) niet.

 

 

Verslag activiteiten van 2008:

Dit jaar werd vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van Stef en Antoon van Beek in Gambia in de eerste 3 maanden van het jaar. En daarna door het gebrek aan communicatie met Gambia.

Wel weten we dat de school zo goed als klaar is; er moet nog wel een muur met een poort om de school gebouwd worden. Mogelijk moet het schilderwerk worden afgerond alsmede het betegelen van de ruimte.

Buiten de Duitse vrijwilligster Katrin Schmidt zijn er nog 3 leerkrachten werkzaam. Het leerlingenaantal is 55, dwz dat er boven dit aantal geen nieuwe leerlingen worden aangenomen ivm met de capaciteit van de huidige ruimte.

 

 • Stef en Antoon werkten resp 3 maanden en 6 weken in Gambia, als onderwijzer en kleermaker. Resultaat 2 vrouwen die de naaicursus volledig hebben gevolgd. Stef heeft zijn eigen klasje kunnen draaien en is steun geweest voor Katrin  bij afwezigheid van Miracle i.v.m. De komst van baby Willy.
 • verkrijgen van goederen uit het kringloopcircuit voor Mission House of The Gambia bijv, computers, typemachines, naaimachines, kleding,
 • verschepen van goederen naar Gambia via Bennie Ahlers
 • geldelijke steun verlenen ten behoeve van de algemene kosten van de missiepost waaronder de huur van de school
 • geldelijke steun verlenen aan Mission House of The Gambia in Gambia ten behoeve van salaris van 3 leerkrachten.
 • steun verlenen uit de subsidie van de Dr.Hofsteestichting ten behoeve van de bouw van de school in Mansajang
 • het geven van geldelijke steun aan het gezin Iwodi
 • aanvraag subsidie bij PCI
 • aanvraag subsidie bij Dr.Hofsteestichting
 • geven van een interview voor het witte weekblad
 • Presentatie ter gelegenheid van OSA-avond
 • deelname aan Afrika-avond en verzorgen van een presentatietafel op  8 oktober in de raadskelder van het gemeentehuis te Aalsmeer
 • schrijven van artikelen voor diverse kranten en de schoolkrant over de activiteiten van onze stichting in Gambia
 • het bijhouden van de website www.freewebs.com/gambiamission
 • het promoten mondeling en schriftelijk van de activiteiten van onze stichting

 

 

Verslag van kosten en baten wordt door de penningmeester  opgemaakt.

Ten tijde van het schrijven van dit verslag was er in kas:

op postbankrekening 4201848:            �   715,03

op SNS spaarrekening 922394709:     �4972,03

op Rentemeer rekening                          �     52,40

Subsidiegevers:

PCI Kudelstaart

Dorcas Aalsmeer

 

Verder werden donaties ontvangen van vrienden, bekenden en familieleden

 

Bezoekers op de website tot heden: 1672


 

Notulen vergadering 23 januari 2009

 

 1. Aanwezig: Wim v.d. Heiden, Willy, Holling,, Stef Holling, Peter Kerkhoff en Gemma Kerkhoff (toehoorder)
 2. Stef heet iedereen welkom.
 3. Notulen van de vorige vergadering  en jaarverslag zijn aan bestuursleden toegezonden. Deze werden goedgekeurd.
 4. Ingekomenstukken:

Voornamelijk e-mail en enige brieven van de Dr.Hofsteestichting.

� De Dr.Hofsteestichting heeft  de aanvraag voor financiele steun afgewezen voornamelijk vanwege de lange looptijd van de aanvraag. We mogen in 2009 een hernieuwde aanvraag doen onder toezending van het financieel verslag van 2008.

-- Van Dorcas werd vernomen dat er een nieuwe aanvraag gedaan kan worden.

-- Ook met het PCI werden e-mails gewisseld en mocht een nieuwe aanvraag worden ingediend. Die gehonoreerd werd met 1000euro.

-- Verder vaak geprobeerd in contact te komen met Gambia, dat verliep zeer moeizaam per e-mail en per telefoon. De meeste berichten werden via SMS gewisseld

-- Van de belasting ontvingen wij bericht dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn..

5. Financi�n + verslag vorig jaar

     Peter heeft het financieel verslag opgesteld. Door de scholenbouw hebben we flink         ingeteerd in de financien. Voor de precieze cijfers zie het financieel rapport.

      Door internetbankieren krijgen we geen papieren afschriften van SNS-bank. Peter wil     graag per 3 maanden een uitdraai ontvangen. Peter krijgt bovendien gebruikersnaam            en wachtwoord van de zakelijke postbankrekening.

      Peter stelt het financiele verslag bij na beantwoording van enige ophelderingsvragen.      Zo gauw deze is ontvangen kan een aanvraag worden ingediend bij de   Dr.Hofsteestichting    en bij Dorcas.

6. Stef is 3 maanden in Gambia geweest om les te geven. Het inrichten van het computerlokaal met draadloze hubs kon niet worden gerealiseerd. Antoon van Beek heeft 2 maanden naailes gegeven op hand-n elektrische naaimachines. Het verloop onder de dames was groot. Uiteindelijk zijn er 2 tot het laatst door gegaan.

7. Er is hard aan de school gewerkt. Om de school moet nog een muur met een poort gebouwd worden ter beveiliging van de kinderen en gebouw. De eerste kostenraming vanuit Gambia viel te laag uit. De totale kosten voor het bouwen van de muur en de poort bedragen ca �6000

8. In oktober hield OSA de jaarlijkse presentatieavond, die in het teken van Afrika stond. Tijdens deze avond heeft onze stichting een presentatie gehouden en een presentatietafel ingericht.

9.De school in Gambia draait goed. Er zijn 55 leerlingen (meer kunnen er niet worden aangenomen), buiten de Duitse vrijwilligster Katrin Schmidt zijn er 3 Gambiaanse leerkrachten (waarvan 1, Amadu, op kosten van onze stichting in Nigeria heeft gestudeerd, die door onze stichting worden betaald. Ze zijn in dienst van de plaatselijke MissionHouse. Katrin Schmidt is hoofdverantwoordelijke voor de school. De school gebruikt werkboeken voor de verschillende vakken, die gekopieerd worden. Dit jaar wordt een nieuwe kopieermachine gekocht, die door onze stichting wordt gefinancierd alsmede de toner, die nodig is voor het kopieren.

 • Goederen zijn in oktober 2008 verzonden via de stichting van de heer Ahlers in Coevorden. .

�         Bezoekers op de site ruim 1670

 

 

Komend jaar

 • Stef gaat waarschijnlijk in september naar Gambia. Er moet wel een gedegen plan komen
 • Van Philip Pinkse werd een professionele switch en netwerkkabels ontvangen. Dus kan in ieder geval met behulp van de schoolcomputers een degelijk netwerk gebouwd worden.
 • Stef is bezig met een cursus Excel en een cursus Engels. Beide om in Gambia te gebruiken.
 • OSA heeft aan Stef gevraagd materiaal te vinden cq te ontwikkelen om in de plaatselijke scholen te gebruiken om het begrip ontwikkelings samenwerking en het begrip millennium doelen duidelijk te maken. Bij COS, NCDO en het inisterie van ontwikkelingssamenwerking (misschien ook bij Cordaid en de postcode loterij) zal gekeken worden voor educatief materiaal.
 •  

Rondvraag

 

 • Stef toont 2 gratis bladen resp. van ministerie van ontwikkelingssamenwerking en het NCDO/Wilde Ganzen. Peter en Gemma nemen inschrijf kaarten mee.

 

Met dank aan de notuliste 27 januari 2009

 

 

 
 

Notulen d.d. 20 april 2007

 

 

Aanwezig: Peter Kerkhoff, Wim v.d. Heiden, Willy, Holling, Stef Holling

Toehoorder: Gemma Kerkhoff

 

 1. Stef opende vergadering en heet iedereen welkom
 2. Notulen van 15 december 2006 goedgekeurd
 3. Ingekomen stukken
 1.  
  • Antwoordbrief Dr.Hofsteestichting dd 20-02-2007. Aanvraag in 1e instantie niet gehonoreerd ivm met matig financieel verslag, in portefeuille tot nieuw verslag ontvangen is.
  • Brief  belstingdienst inzake wijziging regelgeving per 01-01-2008. We worden automatisch op de hoogte gehouden.
  • Brief OSA, geld voor tuincomplex wordt overgemaakt. Voorwaarden zijn vermeld en zullen door Stef worden voldaan.
  • E-mail Stichting Geef Gratis. Onze stichting is aangemeld
  • E-mail Biblionef. Aanvraag voor boeken Gambia ingediend.

4. Financieel jaarverslag is uitgedeeld. Peter legde een en ander uit. Financieel beleid is goedgekeurd. Voltallige bestuur heeft financieel jaarverslag ondertekend.

5. Jozefschool heeft subsidie aangevraagd ten bate van onze stichting. Er is een bedrag van �2000,- toegekend..

6. Stef stelt voor vergaderingen openbaar te maken. Dit in verband met enquete van CFK. Besloten wordt wel verslag aan donateurs te zenden, en op verzoek het financieel verslag.

Donateurs mogen wel toehoorder zijn, maar nemen geen deel aan de      vergadering.

7. Eind mei gaan Willy en Stef naar Gambia voor de overdracht van de tuin aan de bevolking van Koina en de eerste steen legging van de school. Stef zou eerst alleen gaan op eigen kosten; stichting ontvang �1000,- van PCI Kudelstaart voor vergoeding van de reis; besloten werd Stef op eigen kosten te laten reizen en Willy op kosten van de stichting. Restant van �500,- vloeit in stichtingskas.

8. Stef vraagt aan Taylor kopieen van financiele  bewijsstukken tav Koina-project en het schoolproject

9. Rondvraag:

o       Hoeveel bezoekers op de site ca 700

o       COS Noord-Holland kan subsidie van gemeente helpen te verdubbelen

    10. Sluiting, volgende vergadering april 2008