MissionHouse

stichting foundation Mission House of The Gambia
Van vakantie tot hulp/ from holiday to aid

  

               

 

Jaarverslag stichting foundation MissionHouse(of The Gambia) 2020

 


Het jaar 2020 wordt vooral gekenmerkt door de invloed die de Covid-19 pandemie wereldwijd heeft veroorzaakt en ook onze stichting heeft geraakt. Niet in de zin van infecties, maar meer door de quarantainemaatregelen die het gevolg daarvan waren.

Eerst de verantwoording van het in begin 2020 ontvangen bedrag van OSA. Hiervoor en voor het geld dat via AFAS, sponsoren en de kerstkaartenactie 2019 werd ingezameld, werd in de loop van 2020 het eerste apparaat voor het laboratorium voor het Specialist Helping Hands Hospital  aangeschaft . We danken OSA, AFAS  en de sponsoren en subsidiegevers als PCI Kudelstaart en PCI van de parochie in Groet en de kerkbesturen van de RK kerk in Kudelstaart en van de Samen op weg gemeente Kudelstaart voor de gastvrijheid waardoor de kerstkaartenactie weer een succes kon worden

Dokter Dare Ogunlusi kreeg een scolarship aangeboden om zich in Ethiopië te bekwamen in de behandeling van bekkenfracturen. Voor dit doel was hij vanaf januari tot juni 2020  in Addis Abeba.  Het plan was dat hij daarna naar Nederland zou reizen om met onze stichting te overleggen en de bestuursleden te bezoeken, Door de Covid-19 uitbraak en de daaraan gerelateerde quarantainemaatregelen kon dat niet doorgaan en moest Dokter Dare Ogunlusi meer dan een maand langer werkloos in Ethiopië verblijven. Na terugkomst in Nigeria bleek het personeel van The Helping Hands Specialist Hospital niet geheel eerlijk te hebben gehandeld in zijn afwezigheid en heeft hij iedereen behalve de directeur ontslagen en nieuw personeel aangenomen, die nu voldoen aan de eisen die gesteld worden. Hierna is eerst een diathermie apparaat aangeschaft, welke we hebben kunnen financieren.

In de verwachting dat dokter Dare Ogunlusi in juni terug zou keren naar Nigeria werd aan AFAS gevraagd het resterende bedrag naar onze stichting over te maken, na ontvangst hebben  wij het geld aangevuld met een bedrag van onze rekening naar Nigeria overgemaakt om de laboratorium apparaten te kunnen aankopen.  Aan het eind van 2020 is het eerste apparaat voor het laboratorium aangeschaft: een auto Hematologie analyseapparaat. Zie bijgaande foto  + betalingsbewijs.

Op het moment van schrijven is Dokter Dare Ogunlusi bij zijn gezin in Saint Lucia, Hij zal op 21 januari weer terugkeren naar Nigeria en na zijn verplichte quarantaine van 14 dagen weer in ADO Ekiti arriveren. Hierna zal hij het 2e apparaat voor het laboratorium aankopen.

Na zijn terugkomst in Nigeria hebben we regelmatig berichten ontvangen over geslaagde operaties, die in het ziekenhuis zijn uitgevoerd. Vaak met hulp van specialisten op een bepaald gebied.

De Pinkse-zusjes hebben weer veel kerstkaarten gemaakt. Door de restricties opgelegd vanwege Covid-19 konden we ze niet in de kerken verkopen. Toch werden er kerstkaarten verkocht die bij elkaar toch rond de €1.000,- hebben opgebracht.

We ontvingen ook weer giften van de PCI’s van de parochies in Groet en Kudelstaart.

Verder danken we alle sponsoren, subsidiegevers en vaste donateurs. Zonder hen hadden we niet zoveel succes kunnen hebben.

We danken ook Bola Osasanya voor de steun die hij belangeloos geeft aan Dare, door zijn Engelse Euro-bankrekening ter beschikking te stellen en steeds een zo gunstig mogelijk bedrag in Naira te verkrijgen.

Verder danken we Dare Ogunlusi voor zijn niet aflatende zorg voor het ziekenhuis in Ado Ekiti.

 

Opgesteld door : Stef Holling d.d. 10-01-2012

 

Vastgesteld en goedgekeurd  te Kudelstaart d.d.

 

Voorzitter Stef Holling

 

Secretaris Willy Holling

 

Penningmeester Peter Kerkhoff

 

Bestuurslid Wim van der Heiden

 

Bestuurslid Tiny Pinkse

                                                                                                                   

Financieel jaarverslag 2020

Financiële gegevens  Helping Hands Hospital 2020


 

 

 

Notulen jaarvergadering stichting foundation Mission House( of The Gambia)

d.d.  29 januari 2021 ivm Covid-19 online

Aanwezig: Wim van der Heiden, Willy Holling,  Stef Holling, Tiny Pinkse, Dare Ogunlusi

Aanvullend: Peter stopte na het schrijven van het financieel jaarverslag van 2020 met het penningmeesterschap. Hij legde in een toegevoegde verklaring uit dat na 15 jaar en het op een laag pitje zetten van de activiteiten van de stichting het tijd was om af te treden (ook gezien de statutair vastgelegde verlopen termijnen). We bedanken Peter voor zijn bijdrage in de afgelopen periode.

 

 1. Opening en welkom door de voorzitter, een speciaal welkom aan Dare Ogunlusi
 2. Dare Ogunlusi:
 1. Dare geeft toelichting op het financieel verslag van het ziekenhuis in Nigeria
 2. Hij bedankt voor alle hulp
 3. Wim vraagt naar de bezetting van het ziekenhuis qua patienten. Het ziekenhuis behandelt behoorlijk wat patienten. Op dit ogenblik zijn er 5 patienten.
 4. Tiny vraagt naar de impact van Corona in Nigeria. De tweede golf blijkt groter en heviger dan de eerste. Mensen zijn verplicht een mondmasker te dragen op straffe van hoge boete. Patienten met Corona worden direct verwezen naar het universiteitsziekenhuis.
 5. Tiny vraagt naar de personele bezetting. Er zijn 4 verpleegsters werkend in shifts van 12 uur (shifts van 8 uur zijn financieel niet haalbaar), de directeur aangeduid met matron en Dare zelf.
 6. Tiny vraagt ook naar het laboratoriumapparaat. Het apparaat is voor bloedonderzoek, staat in het huis van Dare tot de installatie in het ziekenhuis.
 7. Afscheid van Dare
 1. Officiele opening
 2. Notulen  jaarvergadering 2020:
 1.  Tav hoe gaan we verder: Dare kon niet naar Nederland komen in verband met Covid
 2. Tav kascontrole die is niet geweest. Ivm huidige stand van zaken qua activiteit en eventuele beeindiging van contact met CBF is dat geen probleem.

Notulen werden zonder wijzigingen goedgekeurd

 1. Verslag van de penningmeester
  1. De penningmeester stuurde de cijfers over 2019 via de mail. De cijfers over 2020 werden unaniem goedgekeurd.
  2. De spaarbrekening bij de SNS-bank wordt opgeheven.
  3.  Nav de cijfers van Dare geen opmerkingen
  4. Verslagen worden naar Afas en OSA gestuurd, zoals ook de jaarverslagen naar beide stichtingen zijn verzonden.
  5. Dare zoekt altijd naar het beste apparaat voor de beste prijs, vandaar dat het chemische analyse apparaat nog niet is aangeschaft.
 2. Jaarverslag 2020

 Zonder opmerkingen/aanmerkingen goedgekeurd

 1. CBF

We blijven stichting voor de donateurs, die daardoor aftrek van de belasting kunnen vragen. Verder gaan we als stichting op een laag pitje verder,ontplooien zelf geen activiteiten, maar zullen inspelen op vragen uit Nigeria. Hierdoor lijkt CBF-lidmaatschap zinloos. Stef zal lidmaatschap opzeggen.

 1. Hoe nu verder?


   1. We gaan als stichting op een laag pitje door.
   2. Dare kreeg geld voor zijn verjaardag voor beurs opleiding dokters en gratis behandeling van arme patienten in zijn geboorteplaats. Nav zijn vraag om donaties voor zijn 60e verjaardag.
   3. We gaan vragen of deze beurs slechts voor één jaar is. Of de beurs alleen geld voor artsen in opleiding of uitgebreid kan worden naar opleiding voor zusters of laboratoriumdeskundigen of ander personeel waar behoefte aan is
 1. .Rondvraag.


   1. Blijft Peter op de lijst van de stichting staan.
   2. Antwoord: Nee, hij moet van de lijst van de Kamer van Koophandel worden uitgeschreven. Dit is inmiddels gebeurd.
   3. Moeten er verschillende mensen voor de verschillende functies zijn nav een vraag omtrent vervanging functie van penningmeester. Wim wil deze functie overnemen. Ook hiervoor zal een wijziging naar de kamer van koophandel moeten worden doorgegeven
 1. sluiting:

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar online aanwezigheid en inbreng.

Statuten te vinden bij de foto's
Link naar het CBF-erkenningspaspoort: copy de link in de browser:  https://www.cbf.nl/organisatie/missionhouse
Boardmembers:
1. S.J.Holling, voorzitter
    gepensioneerd leerkracht basisonderwijs. tevens Penningmeester stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer
2. W. Holling-Pinkse, secretaris
    Gepensioneerd kwekerij-medewerkster
3. W. van der heiden, penningmeester a.i.
    Manager SVB
4. C.Pinkse, lid
    Vroedvrouw

Naam van de ANBI:
stichting Foundation Mission House of The Gambia

Alle bijgewerkte gegevens zijn ook te vinden op: https://www.cbf.nl/organisatie/missionhouse
en op : https://partin.nl/organisatie/stichting-foundation-mission-house-of-the-gambia/

Rechtspersoon en RSIN:
Stichting, 814470.701

Post-en bezoekadres:
Sint Janstraat 18, 1433HV Kudelstaart, The Netherlands

E-mailadres:

telefoon:
0297325099
0640166198

Doelstelling: 
het genereren van gelden en goederen voor het bieden van hulp bij specifieke kleinschalige projecten op het gebied van scholing en medische zorgin West-Afrika, met name in The Gambia en Nigeria

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:
- aanvragen van subsidie bij OSA, Dorcas Aalsmeer, scholen in Aalsmeer, Meerlandenfonds
- samenstellen van een publicatie kaart
- voorlichting geven op scholen
- contact onderhouden met plaatselijke foundation in Nigeria
- contact onderhouden met Dr.Ogunlusi

Bestuurssamenstelling:
S.J.Holling, voorzitter
W.Holling-Pinkse, secretaris
P.J.W.Kerkhoff, penningmeester
W.P.G. van der Heiden, lid

Bestuursleden hebben geen nevenfuncties

Beloningsbeleid:
Ieder bestuurslid werkt om niet

Beleidsplan stichting Foundation MissionHouse of The Gambia (MissionHouse)

Startdatum 01-01-2018

Looptijd 2 jaar


Het beleid van de stichting is erop gericht om het ziekenhuis Helping Hands te Ado Ekiti in Nigeria te realiseren en het waarborgen van de continu?teit van de aldaar verleende zorg.

Hiervoor is wekelijks contact met de initiatiefnemer ter plaatse, Dr.Dare Ogunlusi via E-mail en whats app


Het verkrijgen van financi?le middelen:

 • middels vaste donateurs

 • acties zoals kerstkaartenactie in kerken in Kudelstaart

 • actief fondsenwerven bij fondsverstrekkende instanties


De besteding van de financi?n:

 • alle financi?n komen ten goede aan de realisatie van het ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria

 • in eerste instantie betrof dat de bouw, nu worden de fondsen besteed voor aanschaf van apparatuur en inboedel van het ziekenhuis


Het beheer van het vermogen:

 • Er is geen vermogen

 • alle gelden die worden ontvangen, worden direct ingezet

De besteding van de door bovengenoemde stichting ingezamelde fondsen worden gecontroleerd door middel van een jaarlijkse rekening van kosten en baten en een begroting voor het ziekenhuis.

.


Opgemaakt te Kudelstaart, 01-01-2018 en 13-11-2018


                                                                                                                                   

                

Jaarverslag stichting foundation MissionHouse(of The Gambia) 2017

 

Wederom danken we alle subsidiegevers en donateurs. Zonder hun steun zouden we weinig kunnen uitrichten in Nigeria.

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door de realisatie van het ziekenhuis Helping Hands (HH) in Ado Ekiti, Nigeria, het gebouw is prachtig geworden.

Het ziekenhuis is wat betreft de bouw klaar. Het geheel is van binnen en buiten geschilderd. Waterbronnen zijn aangeboord, zonnepanelen worden geplaatst wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen. Ook werden reeds enige apparaten voor het ziekenhuis gekocht waaronder een steriliseermachine.

Dr.Dare werkt als hoofd van de Eerste Hulpafdeling en orthopedisch chirurg aan het universiteitsziekenhuis en als docent aan de universiteit van Ado. Hij leidt studenten en coassistenten op als Eerste hulp arts. We hebben vrijwel dagelijks contact via whats-app. Dr.Dare stuurt regelmatig foto?s die ook geplaatst worden op de website en de facebookpagina van onze stichting. Hij steunt de bouw ook zelf met het salaris wat hij in Nigeria verdient.

In 2017 zijn verschillende pogingen ondernomen sponsors te interesseren voor onze stichting. Er werden in ieder geval 2 aanvragen afgewezen. Er werden ook nog aanvragen gedaan bij het Meerlandenfonds en de Dr. Hofsteestichting. De laatste werd gehonoreerd met een bedrag van ?2.000,-

Er is actie gevoerd in 2017. Onze secretaris, Willy Holling, heeft in navolging van haar zussen Thea, Ina en Agnes, kerstkaarten gemaakt en verkocht.  Thea verkocht ze in haar parochie in Groet, Willy verkocht ze samen met Thea in de parochiekerk van Kudelstaart en samen met Stef in De Spil, kerk van de Samen op Weg Gemeente in Kudelstaart. Opgemerkt dient te worden dat de diaconie van de SOW uit eigen beweging een bedrag van ?250,- naar de stichting overmaakte.

Samen met de opbrengst die Thea genereerde in haar parochie, een gift van het PCI van de parochie in Groet en de PCI van Kudelstaart en donaties door het jaar kon een aanvraag tot verdubbeling bij OSA ingediend worden, welke het maximale bedrag van ?2500,- uitkeerde.

De eerste woensdag van oktober hield OSA een presentatieavond. Omdat onze stichting in 2016 in aanmerking kwam voor subsidie door OSA werd ons gevraagd acte de presence te geven op de presentatieavond. Dit deden we door middel van een presentatietafel. Willy deed het woord tijdens de interviewronde die deze avond kenmerkte.

Via Thea Pinkse ontving de stichting een groot aantal postzegelalbums, die voor de stichting verkocht mochten worden. Dit gebeurde op een postzegelveiling n het voorjaar van 2017.

Voor de verschillende aanvragen werd contact gezocht met de Nieuwe Meerbode, die steeds berichten en foto?s publiceerde. Bovendien werd de website en de facebookpagina bijgehouden.

Eind juni zijn Willy en Stef in Nigeria geweest en hebben het ziekenhuis bezocht.  Ze konden een bedrag van ?3000,- en 24 lakensets overhandigen. Ze waren onder de indruk van de inzet van Dr.Dare Ogunlusi in zeer moeilijke omstandigheden. Zijn salaris werd lange tijd niet uitbetaald. Bij de bouw werd hij ook bedrogen bij de aanleg van buizen. Met grote moeite heeft hij dit kunnen herstellen. Hij heeft diverse keren overwogen te stoppen, maar door de steun van zijn thuisfront en de niet aflatende steun uit Nederland, gaat hij door. Zijn inzet is voor ons weer een stimulans om door te gaan.

We zullen ons in het komend jaar 2018 weer vooral richten op het verkrijgen van subsidie(s) voor de inrichting van het ziekenhuis.  Nu het geld voor een operatietafel bijeen is gebracht, richten we ons op het verkrijgen van geld voor een r?ntgenapparaat en inrichting van een laboratorium. Dr. Dare verwacht het ziekenhuis in de eerste helft van 2018 in gebruik te nemen 

 

Vastgesteld en goedgekeurd 

Te Kudelstaart

d.d. 9 februari 2018


Verslag  inkomsten en uitgaven 


Stichting Mission House of the Gambia over 2017


 Jaarverslag Mission House  2014

Op de eerste plaats danken we alle donateurs en subsidiegevers voor hun loyale steun. Zonder deze zouden wij niets kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar hebben we ons wederom gericht op op het project in Ado Ekiti in Nigeria, de bouw van het ziekenhuis ?Helping Hands? voor Health Foundation Global Services Nigeria Limited. Het project van Dr.Dare Ogunlusi.

We ontvingen regelmatig betalingsoverzichten en foto?s. Ook het contact via e-mail en per telefoon loopt uitstekend. De plannen van Dare Ogunlusi om terug te gaan naar Nigeria werden steeds concreter. De verwachting dat hij in maart 2014 naar Nigeria zou gaan werd diverse malen uitgesteld, onder andere door de ebola uitbraak in West-Afrika. Uiteindelijk is Doctor Dare  eind oktober 2014 naar Nigeria vertrokken. Hij heeft gewerkt aan de universiteit van Ado Ekiti  Tevens werd de bouw, die vanaf juni 2013 had stil gelegen, kordaat hervat nadat wij in september 2014 $8.000 konden overmaken voor aankoop en plaatsen van houten dakspanten. Na aankomst van Doctor Dare werd nog eens een bedrag van $13.000 overgemaakt voor aankoop en plaatsing van golfplaten voor het dak. Aan het eind van zijn verblijf in Nigeria, begin december 2014 is nogmaals ruim $10.000 naar Nigeria overgemaakt  voor loodgierswerk, aanleg van elektriciteit en leggen van de vloeren.

 

In het afgelopen jaar hebben we diverse aanvragen bij subsidieverleners ingediend en 4 daarvan zijn er ook gehonoreerd. We ontvingen van  PCI Kudelstaart ?1000,- Via een actie van de Jozefschool Aalsmeer en een verdubbeling door de OSA ?1400,- en via een door onze stichting georganiseerde sponsorloop gecombineerd met de wandeltocht Van Dam tot Dam inclusief een maximale verdubbeling van de OSA ruim ?7000,- Voor de aanvraag bij OSA is publiciteit in de pers voorwaarde. Onze stichting heeft dan ook de vorderingen van de bouw in het plaatselijk blad, de Aalsmeerder courant en op de website geplaatst. Onze stichting is ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI?s veranderd die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in filantropische instellingen te bevorderen. Per 1 januari 2014 werden een aantal gegevens van de stichting op een internetsite openbaar gemaakt:

 1. -          de naam
 2. -          het RSIN of fiscaal nummer
 3. -          de contactgegevens
 4. -          de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 5. -          het beleidsplan
 6. -          het beloningsbeleid

de doelstelling

 

 

 offici?le gegevens

Naam van de ANBI:

stichting Foundation Mission House of The Gambia

 

Rechtspersoon en RSIN:

Stichting, 814470.701

 

Post-en bezoekadres:

Sint Janstraat 18, 1433HV Kudelstaart, The Netherlands

 

E-mailadres:

[email protected]

 

telefoon:

0297325099

0640166198

 

Doelstelling: 

het genereren van gelden en goederen voor het bieden van hulp bij specifieke kleinschalige projecten op het gebied van scholing en medische zorgin West-Afrika, met name in The Gambia en Nigeria

 

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

- aanvragen van subsidie bij OSA, Dorcas Aalsmeer, scholen in Aalsmeer, Meerlandenfonds

- samenstellen van een publicatie kaart

- voorlichting geven op scholen

- contact onderhouden met plaatselijke foundation in Nigeria

- contact onderhouden met Dr.Ogunlusi

 

Bestuurssamenstelling:

S.J.Holling, voorzitter

W.Holling-Pinkse, secretaris

P.J.W.Kerkhoff, penningmeester

W.P.G. van der Heiden, lid

 

Beloningsbeleid:

Ieder bestuurslid werkt om niet

 1. -           
 2. -          een verslag van uitgeoefende activiteiten
 3. -          een financi?le verantwoording

 

 

Op de website een speciaal hoofdstuk gemaakt waar deze gegevens te vinden zijn.

We moeten ook de donaties van onze vaste donateurs niet vergeten, deze hebben het mede mogelijk gemaakt de relatief grote bedragen naar Nigeria over te kunnen maken. Een financieel overzicht van de Nigeriaanse stichting zal zo gauw als deze beschikbaar is worden gepubliceerd.

 

Er is wederom contact gezocht met de 2 katholieke scholen in Kudelstaart. De Jozefschool heeft meegedeeld dat de actie van 2014 een vervolg krijgt in 2015.

De sponsorwandeltocht werd door vele deelnemers voor herhaling vatbaar geacht. 12 januari 2015 zullen de initiatiefnemers bij elkaar komen om plannen  voor dit gebeuren uit te werken.

Nog steeds  wordt ons gevraagd hoe het staat met de activiteiten in Gambia. Deze hebben we totaal afgesloten. Taylor Iwodi heeft contact opgenomen om de mogelijkheid van hernieuwde financiele steun te overwegen. Hierop is door de voorzitter negatief gereageerd.

Wij zijn blij met de vorderingen van de bouw in Nigeria. Doctor Dare geeft in zijn report aan dat hij in september 2015 naar Nigeria zal terugkeren om het lectorschap aan de universiteit van Ado Ekiti weer op zich te nemen. We hopen dat de bouw van het ziekenhuis dan dermate gevorderd is, dat we kunnen gaan denken aan het afronden van het project.

 

5 januari 2015

Vastgesteld en goedgekeurd te Kudelstaart d.d.  13-04-2015

 

 

Jaarverslag 2013 vastgesteld 11-04-2014 te Kudelstaart

Jaarverslag Missionhouse(stichting Foundation MissionHouse of The Gambia) 2013

Op de eerste plaats danken we alle donateurs en subsidiegevers voor hun loyale steun. Zonder deze zouden wij niets kunnen betekenen.

Het afgelopen jaar hebben we ons kunnen richten op op het project in Ado Ekiti in Nigeria, de bouw van het ziekenhuis ?Helping Hands? voor Health Foundation Global Services Nigeria Limited. Het project van Dr.Dare Ogunlusi.

Nadat we besloten ?10.000,- over te maken, is naarstig gezocht welke manier het meest gunstig is. Gedacht werd dat overmaken via Western Union via het GrensWisselKantoor op Schiphol het gunstigst zou zijn, omdat het geld dan cash in Nigeria wordt ontvangen en de meest gunstige?straat?wisselkoers kan worden gekregen. Er bleken diverse haken en ogen aan te zitten. Er bleek, na diverse keren navragen, een limiet per keer per week van 1000,-  te zijn (ivm fraudezaken in Nigeria), waardoor de kosten in vergelijking met overmaken per bank weinig zouden verschillen.  Het resterende bedrag is daarom ook per bank overgemaakt. Met het geld is de bouw voortvarend vervolgd, zelfs zo dat er een schuld ontstond in Nigeria. Na ruggespraak met de andere bestuursleden werd besloten geen geld meer te sturen voordat de schuld gedelgd zou zijn. Dat is inmiddels gebeurd. Het saldo in Nigeria is positief. We ontvingen regelmatig betalingsoverzichten en foto?s. Ook het contact via e-mail en per telefoon loopt uitstekend. De plannen van Dare Ogunlusi om terug te gaan naar Nigeria worden steeds concreter. De verwachting is dat hij in maart 2014 naar Nigeria gaat, het vervolg van de bouw zal laten plaats vinden en overleg pleegt met de medische faculteit in Ado Ekiti voor een positie aan de faculteit.

 

In het afgelopen jaar hebben we diverse aanvragen bij subsidieverleners ingediend en 4 daarvan zijn er ook gehonoreerd. We ontvingen van de dr.Hofsteestichting ?2500,-, van stichting OSA ook ?2500,- van Dorcas Aalsmeer ?625,- en van het Meerlandenfonds ?750,- De laastste drie bedragen zijn gereserveerd voor de bouw van het dak.  Er werd ook een aanvraag ingediend bij Heineken foundation Africa  met als resultaat een afwijzing, een andere aanvraag bij Stichting Westland Supportheeft ook (nog)  geen antwoord opgeleverd. Wat betreft Dorcas Aalsmeer werd ons meegedeeld dat dit de laatste keer is dat ze aan plaatselijke stichtingen geld uitkeren. Voor de aanvraag bij OSA is publiciteit in de pers voorwaarde. Onze stichting heeft dan ook de vorderingen van de bouw in het plaatselijk blad, de Aalsmeerder courant en op de website geplaatst. Via persoonlijk contact met een van de bestuursleden van het PCI van de parochie St.Jan Geboorte in Kudelstaart werd vernomen dat een aanvraag bij dit instituut kans van slagen zou maken, dus ook daar is een aanvraag voor financi?le steun ingediend.

Onze stichting is ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI?s veranderd die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in filantropische instellingen te bevorderen. Per 1 januari 2014 moeten een aantal gegevens van de stichting op een internetsite openbaar gemaakt zijn:

 1. -          de naam
 2. -          het RSIN of fiscaal nummer
 3. -          de contactgegevens
 4. -          de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 5. -          het beleidsplan
 6. -          het beloningsbeleid
 7. -          de doelstelling
 8. -          een verslag van uitgeoefende activiteiten
 9. -          een financi?le verantwoording

Diverse instanties hebben contact gezocht om deze gegevens voor ons te publiceren. de gegevens zijn verstrekt bovendien is op de website een speciaal hoofdstuk gemaakt waar deze gegevens te vinden zijn.

Om te proberen andere te interesseren voor onze stichting is contact gezocht met de 2 katholieke scholen in Kudelstaart, beiden hebben positief gereageerd. De Jozefschool heeft zelfs al een concreet plan van actie.

E?n van onze sponsoren kwam met het idee mee te doen met de van Dam tot Damwandeltocht en die te laten sponsoren. Dit idee wordt in 2014 verder uitgewerkt.

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het staat met de activiteiten in Gambia. Deze hebben we totaal afgesloten. Het laatste bericht omtrent de school was dat deze weer open was. Taylor Iwodi heeft ons nog gelukkig 2014 gewenst.

Wij gaan vol goede moed een nieuw stichtingsjaar in met de focus op Nigeria. Plannen rond de wandeltocht borrelden op. We zijn nieuwsgierig wat 2014 onze stichting zal brengen.

 

17 januari 2014

Vastgesteld en goedgekeurd te Kudelstaart d.d.  11-02-2014


 Verslag inkomsten en uitgaven Stichting Mission House of the Gambia over 2013

Inkomsten en uitgaven bestaan uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de

Zakelijke rekening ING Bank nummer NL98 INGB 0004 2018 48 en Spaarrekening SNS Bank nummer NL26 SNSB 0922 3947 09.

Zakelijke rekening ING Bank N.V.

Inkomsten:

Overboekingen van SNS Bank naar ING bank Euro 20.000,00

Giften van particulieren - 6.570,00

Giften van instellingen - 5.625,00

Retourboeking ING Bank - 100,00

______________

Totale inkomsten Euro 32.295,00

Uitgaven:

Overboekingen naar Nigeria Euro 6.901,67

Transacties GWK Schiphol - 7.122,62

Kosten overboekingen buitenland/transfer - 193,93

Kosten betaalrekening ING Bank - 100,37

Overboeking naar SNS Bank - 18.105,00

______________

Totale uitgaven Euro 32.423,59

Saldo per 1-1-2013 Euro 498,23

Inkomsten 2013 - 32.295,00

______________

Euro 32.793,23

Uitgaven 2013 - 32.423,59

______________

Saldo per 31-12-2013 Euro 369,64

==============

Spaarrekening SNS Bank

Inkomsten:

Overboekingen van ING naar SNS Euro 17.690,00

Giften van particulieren - 500,00

Credit rente - 263,21

_____________

Totale ontvangsten Euro 18.453,21

Uitgaven:

Stortingen naar ING rekening Euro 20.000,00

Correctie creditrente - 5,10

_____________

Totale uitgaven Euro 20.005,10

Saldo per 1-1-2013 Euro 10.897,33

Inkomsten 2013 - 18.453,21

______________

Euro 29.350,54

Uitgaven 2013 - 20.005,10

______________

Saldo per 31-12-2013 Euro 9.760,44

==============

Op de SNS spaarrekening is rente ten bedrage van 263,21 euro bijgeschreven.

Tevens is op deze spaarrekening een gift van N.M.J.Damen van 500,00 euro bijgeschreven.

Over de SNS spaarrekening zijn verder geen opmerkingen.

Vastgesteld en goedgekeurd d.d. 11-02-2014 te Kudelstaart


Jaarverslag 2012:

Jaarverslag van Stichting Foundation Mission House of The Gambia d.d. 15 januari 2013

Op de eerste plaats bedanken we alle donateurs die in het afgelopen jaar onze stichting financieel hebben geholpen. We hebben afscheid moeten nemen van 1 sponsor die heel speciaal de familie Iwodi als familie steunden.

Het afgelopen jaar was voor onze stichting in een aantal opzichten geen prettig jaar.

Nadat we in januari bericht van Miracle Iwodi kregen dat de school dicht zou kunnen gaan en daar in februari een bevestiging van kregen, kwamen er vragen op betreffende de omstandigheden dat dit gebeurde.

Vlak voor Pasen zocht de voorzitter contact met Katrin Schmidt, de Duitse vrijwilligster die jaren in Gambia voor de school en de Iwodi?s gewerkt heeft, met de vraag of zij misschien meer wist omtrent de omstandigheden rond de sluiting van de school.  Van haar hoorden we dat de school al sinds juni 2011 dicht was en dat Miracle haar persoonlijk beloofd had geen geld meer aan onze stichting te vragen. Miracle deed dat wel in november 2011 waarna we begin januari 5000 euro hebben overgemaakt. Na navraag bij het department of Education in Basse kregen we te horen dat de school was gesloten om diverse redenen: 1. de school moest Islamic studies toestaan; 2. Er moest een schoolbestuur komen 3. de school moest geregistreerd zijn 4. er waren klachten van ouders over de school binnen gekomen.

Via SMS,  e-mail en telefonisch is daarna contact gezocht met Taylor Iwodi als eerst verantwoordelijke (Miracle werd niet meer vertrouwd) om de ?5000,- terug te krijgen en financiele verantwoording af te leggen. Na diverse pogingen die niets opleverden werd er tijdens een informele tussentijdse vergadering besloten de contacten met Taylor en Miracle Iwodi te verbreken. Er volgden daarna wel verontschuldigingen van zowel Miracle als Taylor. De school bleek zelfs in september weer open te gaan. Miracle verklaarde de 5000 euro te hebben gebruikt voor de school die ze ?stiekum? had open gehouden.

In dezelfde tussentijdse vergadering werd besloten Dr.Johnson Dare Ogunlusi, Dare, die zelf aan wezig was  te ondersteunen bij het bouwen van een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria. Er werd vanuit onze stichting ?5000,- gedoneerd. Ons bestuurslid Wim van der Heiden en de voorzitter spraken af actie te ondernemen om mede financiering via onze sponsoren uit het verleden  aan te vragen.

Er zijn aanvragen gedaan bij de Dr.Hofsteestichting, Dorcas Aalsmeer, de Meerlandenstichting, Shell, de Bill Gates Foundation, Plan Nederland, artsen zonder Grenzen, postcodeloterij, vereniging van orthopeden, rommelmarkt Kudelstaart en de Heineken Africa  Foundation. Van de rommelmarkt  en de Heineken Africa Foundation hebben we nog geen antwoord, van de Hofsteestichting kregen we een bericht het in 2013 nog een keer te proberen . Wim heeft nog andere contacten via internet proberen te leggen, maar ook hier bleek het zeer moeizaam te gaan.

Vanaf de tussentijdse vergadering in september tot nu is er wel actie geweest in Nigeria. Dare is zelf in Nigeria geweest en heeft de eerste steen kunnen leggen. De fundering ligt er, maar de bouw ligt stil omdat het geld op is. Stef heeft een website opgezet voor de activiteiten in Nigeria, nigeriahospital.webs.com. We hebben foto?s ontvangen van de vorderingen van de bouw, we ontvingen een uitgebreide financiele verantwoording van de tot nu toe gemaakte kosten en Wim en Stef hebben maandelijks via skype contact met Dare.

Het jaar 2012 was dus een jaar met twee gezichten, een jaar waar wij de teleurstelling ondervonden om afscheid te moeten nemen van een project waar we met hart en ziel aan hebben gewerkt, maar waar een eind aan moest komen door de weinig zakelijke instelling aan de Gambiaanse kant en een jaar waar we een heel ander contact vonden in Dr.Ogunlusi die met zijn stichting Health Foundation Global Services Nigeria Limited, waar ook onze voorzitter deel van het bestuur uitmaakt, en zijn plannen voor een ziekenhuis waar iedereen die eerste hulp nodig heeft zonder meer geholpen wordt (in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in Nigeriaanse ziekenhuizen) een prachtig voorbeeld is van hoe met een zakelijke insteek een plaatselijk initiatief gestalte kan krijgen. We hopen dan ook dat 2013 in dit kader een vruchtbaar jaar zal zijn.

 Verslag  inkomsten en uitgaven  Stichting Mission House of the Gambia over 2012.

 Inkomsten en uitgaven bestaan uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de

Zakelijke rekening ING Bank en Spaarrekening SNS Bank.

 Zakelijke rekening ING Bank  N.V.

 Inkomsten:

Overboekingen van SNS Bank naar ING rekening                                     Euro   10.700,00

Giften van particulieren                                                                                 -            8.840,00

                                                                                                                            ______________

Totale inkomsten                                                                                              Euro  19540,00

 

Uitgaven:

Overboekingen naar Gambia /Nigeria                                                          Euro     14.525,00

Kosten overboekingen buitenland                                                                   -                 10.75

Kosten betaalrekening ING Bank                                                                      -               101,65

Kosten Kamer van Koophandel                                                                         -                 24,08

Overboeking naar SNS Bank                                                                              -             4.565,00

                                                                                                                              ______________

Totale uitgaven                                                                                                   Euro     19.226,48

 

 

Saldo per  1-1-2012                                  Euro          184,71

Inkomsten  2012                                        -           19.540,00

                                                                     ______________

                                                                     Euro     19.724,71

Uitgaven  2012                                           -           19.226,48

                                                                     ______________

Saldo per 31-12-2012                              Euro           498,23

                                                                    ==============

 

 Spaarrekening  SNS Bank

 

Inkomsten:

Overboekingen van ING naar SNS                                                    Euro    4.565,00

Giften:

particulieren                                                                                            -        1.450,00

Credit rente                                                                                             -            218,12

                                                                                                                ____________

Totale ontvangsten                                                                            Euro     6.233,12

 

Uitgaven:

 

Stortingen Gambia/ Nigeria                                                               Euro   10.700,00

 

 Saldo per  1-1-2012                               Euro     15.364,21

Inkomsten 2012                                       -            6.233,12

                                                                  ______________

                                                                  Euro      21.597,33

Uitgaven 2012                                          -           10.700,00

                                                                  ______________

Saldo per 31-12-2012                            Euro    10.897,33

                                                                  ==============

Finaci?el jaarverslag 2011

Spaarrekening  SNS Bank

 Inkomsten:

Overboekingen van ING naar SNS                                                    Euro    5.750,00

Giften:

N.M. Holling                                                                                             -           800,00

S .J .   Holling                                                                                            -        2.490,00

Overige particulieren                                                                             -        1.850,00

Gift OSA  Leerlingen                                                                               -        1.675,00

Credit rente                                                                                             -            306,19

                                                                                                                ____________

Totale ontvangsten                                                                            Euro    12.871,19

 

Uitgaven:

 

Stortingen Gambia                                                                             Euro   9.750,00

 

 

Saldo per  1-1-2011                               Euro     12.243,02

Inkomsten 2011                                       -          12.871,19

                                                                  _____________

Uitgaven 2011                                          -            9.750,00

                                                                  _____________

Saldo per 31-12-2011                            Euro    15.364,21

                                                                  =============

 

 Verslag  inkomsten en uitgaven  Stichting Mission House of the Gambia over 2011.

 

Inkomsten en uitgaven bestaan uit giften, creditrente en kosten zoals vermeld op de staten van de

Zakelijke rekening ING Bank en Spaarrekening SNS Bank.

 

Zakelijke rekening ING Bank  N.V.

 

Inkomsten:

Gift OSA Leerlingen                                                                                          Euro    1.675,00

Gift  Stichting Dorcas Aalsmeer                                                                        -        1.250,00

Gift ING Inquiries                                                                                                 -       2.463,00

Overboekingen van SNS Bank naar ING rekening                                         -        9.750,00

Giften van particulieren                                                                                     -        5.495,00

Van de renterekening                                                                                        -              54,99

Van de spaarrekening                                                                                        -              54,99

                                                                                                                            ______________

Totale inkomsten                                                                                              Euro  20.742,98

 

Uitgaven:

Overboekingen naar Gambia                                                                          Euro     10.100,00

Kosten overboekingen buitenland                                                                   -                 70,07

Kosten betaalrekening ING Bank                                                                      -                 84,24

Kosten Kamer van Koophandel                                                                         -                 26,64

Kosten Ahlers Handelsmaatschappij                                                                -               555,35

Kosten Wester Union                                                                                          -               400,00

GWK Schiphol                                                                                                       -               557,50

Overboeking naar SNS Bank                                                                              -             9.915,00

Naar zakelijke spaarrekening                                                                             -                  54,99

                                                                                                                              ______________

Totale uitgaven                                                                                                   Euro     21.763,79

 

 

Saldo per  1-1-2011                                  Euro       1.205,52

Inkomsten                                                   -           20.742,98

                                                                     _____________

                                                                     Euro     21.948,50

Uitgaven                                                      -           21.763,79

                                                                     _____________

Saldo per 31-12-2011                              Euro           184,71